ANA SAYFA

Yetki Devrine İlişkin Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 03/10/2011

Tarihi:28.11.2001  Sayısı:151220

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B100PER00000000/151220
Tarih : 28.11.2001
Konu :Yetki Devri

.................................VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2001/87

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının yetki ve sorumlulukları bakımından yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan çalışmalara paralel olarak ataması ve diğer özlük işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan personelden uzman tabipler ile idari personelin il onaylarının tescili hariç tüm personelin aşağıda sayılan işlem ve onaylarından, onay yetkilerinin Valiliklere işlem yetkilerinin Sağlık Müdürlüklerine devredilmesi hususu Bakanlık Makamının 02.10.2001 tarih ve 20560 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Ancak, İl Sağlık Müdürü, Baştabip, Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan, Asistan, Hastane Müdürü, Okul Müdürü, Depo ve Ana Tamirhane Müdürleri, aşağıda ki işlemler bakımından bu genelge kapsamında değildir.

Yetki devrine ilişkin onay gereğince;

1.5442 sayılı İller İdaresi kanunu hükümlerine göre il içinde yapılan yer değişikliklerine ilişkin il onayları (şef ve ayniyat saymanları hariç) Bakanlığa tescil amacıyla gönderilmeyecektir.

Ancak, il içi personel hareketleri Standart Kadro Yönetmeliğindeki kriterlere ve Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen, usul, süre ve bölge şartlarına uygun olarak dört dönem halinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yapılacak ve her nakil dönemi sonunda yer değişikliği yapılan personelin atama karar sureti ile ayrılış ve başlayış tarihlerinin de belirtildiği tebellüğ belgeleri dönemler halinde her personel için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlığa gönderilecektir.

Standart kadrosu dolu olan sağlık kurum ve kuruluşlarına geçici görevle de olsa personel görevlendirilmeyecektir.
Uzman tabiplerin il onayları, standart kadro yönetmeliğine uygun olarak Atama ve Nakil Yönetmeliğindeki atama dönemlerine (mazeret halleri hariç) münhasır olmak üzere alınacak ve Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra karar ilgiliye tebliğ edilecek, ayrılış ve başlayışı yapılarak tebellüğ belgeleri tekrar Bakanlığa gönderilecektir. Ancak mazeret hallerine istinaden yapılacak il içi nakillerde il onayı ile birlikte mazerete esas belgelerde gönderilecektir.

2. Görevden çekilme (istifa) ve görevden çekişmiş sayılma (müstafi) işlem ve onayları valilik oluru ile neticelendirilecek ve onay belgesi ile personelin ayrılış tarihi sicil kayıtlarına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilecektir.

a) İstifalarda, istifa dilekçesini kurum kayıtlarına girdiği tarihten sonra en geç bir ay içinde (bir ay sonunda istifanın kabul edildiğinin bildirilmemesi halinde ilgililer üstlerine bilgi vererek görevinden ayrılabilirler) istifanın uygun görüldüğünün ilgiliye bildirilmesi ve bu bildirim tarihinden sonra kişinin görevinden ayrılması gerekmektedir.

b) Göreve devamsızlık nedeniyle hakkında görevden çekilmiş sayılma işlemi yapılmadan önce mutlaka bir ön incelme yapılacak ve neticede tüm bilgi ve belgeler değerlendirilerek kabul edilir bir mazeretin olmaksızın görevin terk edildiği ve bu terkin kesintisiz 10 gün veya daha fazla olduğunun tespiti halinde müstafi işlemi yapılacaktır. Bu işleme esas inceleme raporu, tutanaklar müstafi tarihi de belirtilerek alınacak onay ve diğer belgelerin birer sureti Bakanlığa gönderilecektir.

3. Asli memurluğa atanma işlem ve onayları (öğretmenlerin stajyerliklerinin kaldırılması işlemleri hariç) kanunda belirtilen süre, usul ve esaslar çerçevesinde Valilikler tarafından yapılacak ve bunlara ilişkin belgeler özlük dosyasına konulmak üzere Bakanlığa gönderilecektir.
Aday memur olarak atananlardan, 657 sayılı kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen süreler içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde başarılı olup, olumlu sicil alan ve asli memurluğa atanması uygun görülenler hakkında aynı kanunun 58 inci maddesine göre işlem yapılarak alınacak onay ve sicil raporları asli memurluğa atanma tarihi de belirtilerek Bakanlığa gönderilecektir. Ancak bu süre hiçbir şekilde iki yılı geçmeyecektir. Aylıksız izin ve muvazzaf askerlik hizmetinde geçen süreler adaylık süresinde değerlendirilmeyecektir.
Adaylık dönemi içerisinde veya sonunda 657 sayılı kanunun 56 ncı ve 57 nci maddelerinde ki şartların gerçekleşmesi halinde aday memurun görevine son verilmek üzere bu durumların tespitine ilişkin belgeler Bakanlığa gönderilecektir.
Aday memur iken görevinden istifa veya başarısızlık nedeniyle 657 sayılı kanunu 56 ncı ve 57 nci maddelerine göre görevine son verilenlerin tekrar atanmaları halinde asil memurluğa atanmaları, kanunda belirtilen iki yıllık süreyi aşamaz.

4. 657 sayılı kanunun 108 inci maddesine göre verilen aylıksız izin işlem ve onayları ile askerlik izin işlem ve onayları kanunda belirtilen kriter, usul ve esaslara göre valilikler tarafından yapılacak ve izin onayı, sağlık kurulu raporu ve eş durum belgeleri özlük dosyasına konulmak üzere Bakanlığa gönderilecektir.

a)Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerinin bir raporla belgelendirilmesi (bu raporların mutlaka sağlık kurulu raporu olması ve raporda yukarıdaki durumların belirtilmesi gerekmektedir) şartıyla altı aya kadar izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
Yukarıda belirtilen bakmakla yükümlü olduğu kişilerden biri nedeniyle kullandığı iznin aynı kişinin rahatsızlığı nedeniyle aynı usullerle uzatılabileceği gibi, bunlardan bir diğerinin rahatsızlığı nedeniyle de uzatılabilecektir.
 

b) Devlet memurlarının on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Memurun ayıca bir mazeretinin olması şartı aranmaz ve bu izin parça parça kullandırılamaz. On hizmet yılının hesabında Bakanlığımız izin yönergesinin 20 nci maddesinde belirtilen yıllık izin süresinin tespitindeki kurumlarda geçen hizmet süresi esas alınacaktır.

c) Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok on iki aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu izin, bir aydan az olmamak üzere veya tamamı bir arada kullandırılabilir. Bu iznin başlangıç tarihi olarak da, doğum sonrası verilen altı haftalık izin süresinin bitiş tarihini izleyen gün esas alınacaktır.
Gerek doğumu müteakip alınan istirahat raporları, gerekse kullanılan yıllık, mazeret ve şua izinleri bu sürenin uzamasına neden teşkil etmeyecektir.

d) Yetiştirilmek üzere (burslu gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yut içinde ve yurt dışında sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izin talebinde bulunan personelin eşinin mutlaka memur olması gerekmektedir.

Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların öğrenim süresinin bir yıldan az olması halinde, bunların eşlerine verilecek aylıksız izin süresinde "bir yıldan az olmama şartı" aranmayacak ve öğrenim süresini geçmemek üzere aylıksız izin verilebilecektir.
Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti ortadan kalkan memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeretin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde göreve dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Aylıksız izinde iken bu iznin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde hastalık raporu alan personele, raporun aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilecek ve göreve başlama tarihi raporun bitiş tarihi olacaktır.

e) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bu personel için görevinden ayrılış tarihinin de yer aldığı izin onayı alınarak askerlik çağrı pusulası ile birlikte, terhis olanların ise göreve başlayış tarihi ile terhis belgesinin aslı veya onaylı bir sureti Bakanlığa gönderilecektir.

5. İliniz dahilindeki işyeri hekimliği ile diğer sağlık personelinin mesai saatleri dışında serbest meslek icrasına ilişkin izin işlem ve onayları 2368 sayılı kanun, kurum hekimliğine ilişkin izin işlem ve onayları ise 657 sayılı kanunun 88 inci ve 175 inci maddeleri gereğince Valiliklerce verilecektir. İşyeri hekimliği, kurum hekimliği ve serbest meslek icrasına ilişkin izin işlem ve onayları kanunda belirtilen şartlarda ve personelin asli görevlerini aksatmaması kaydıyla verilecektir. Ancak bir memura birden çok ikinci görev verilemez.

 

6. 3289 sayılı Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunun 29 uncu maddesi gereğince, Milletlerarası seviyede yurtiçi ve yurtdışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilen personele görevlendirilme süresi kadar izin verilir.

Bu genelgede belirtilen iş ve işlemlerle ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
İş bu genelge, 01.01.2002 tarihinden itibaren yapılacak işlemler için uygulanacak olup, uygulama tarihine kadar tüm Valiliklerce gerekli hazırlık (personel temini ve eğitimi gibi) çalışmaları tamamlanacaktır.
Yukarıda belirtilen hususlarda gereken hassasiyetin gösterilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Doç.Dr.Sefer AYCAN
Bakan a.
Müsteşar