Saglık Ulaşım Araçları Kullanım, Bakım-Onarım, HEK İşlemleri

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

SAYI :B100İMİ0000007/824-99/2437
KONU : Genelge.

GENELGE

2003–47

Bakanlığımız Sağlık Kurum ve Kuruluşları bünyesinde yürütülen sağlık hizmetlerinin kaliteli ve süratli bir şekilde sevk ve organizasyonunun sağlanması, bütçe kaynaklarının verimli kullanılması ve dengeli dağıtılması, envanter kayıtlarının doğru tutulması ile mümkün olacaktır.

Bu anlamda; 2003 Mali Yılı içerisinde ilinize tahsis edilecek olan ödenek “Bakım-Onarım, Yedek Parça ve Akaryakıt” dağıtımının ve planlamasının sağlık ulaşım araçlarının adedi ile orantılı olarak tahsis edilmesi planlandığından, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin bilgilerin güncellenmesine ve uygulamanın belirtilen çerçevede yürütülmesine ihtiyaç vardır.

Buna göre;

A-SAĞLIK ULAŞIM ARAÇLARININ SEVK VE KULLANILMASI:

1-Bakanlığımız araç envanter kaydının güncelleştirilmesi ve her bir aracın, bakım-onarım, yedek parça akaryakıt v.b. ihtiyaçlarına yönelik ilinizce talep edilecek ödeneğin mümkün olduğunca karşılanması açısından, İliniz Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılan bütün araçların cinsi, plakası, markası, modeli, motor ve şase numarası, ait olduğu kurum ve edinilme şekli ( Bakanlıkça tahsis, İl Özel İdare Tahsisi, Hibe ve demirbaşınızda kayıtlı olmayıp emanet usulü ile kullanılan araçlar) de belirtilerek gerekli bilgilerin, yazımız tebliğinden itibaren on (10) gün içinde, müteakiben üç (3) ayda bir periyodik olarak herhangi bir gecikmeye mahal vermeden Bakanlığımıza gönderilmesi,
2-Taşıt edinilmesi ve kullanımında tasarruf saslanmasına ilişkin olarak yayımlanan 1/23 ve 2001/29 sayılı Başbakanlık genelgeleri ile konuyla ilgili yürürlükteki Bütçe Uygulama talimatında belirtilen esaslara uyulmaya devam edileceği, 04.05.2001 tarih ve 24392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının (Sıra NO: 8) taşıtların kullanılması bölümünde belirtilen hususlara aynen uyulması ve kullanılan (Donatım Bölge Müdürlüklerinin görüşü alınarak) araçların tamiratları (bakım-onarım, tamirat ve revizyon v.s.) ister kuruluşa ait atölyelerde ister piyasada yaptırılsın, oluşan maliyet giderlerinin mutlaka takip edilmesi ve en az üç ayda bir birim maliyet analizi yapılarak imkanlar nispetinde daha ekonomik çözümler üretilmeye çalışılması ve her aracın yakıt, bakım-onarım ve yukarıda belirtilen diğer giderlerine ilişkin istatistiki bilgilerin üçer aylık periyotlar halinde ita amirlerinin bilgi ve denetimlerine sunulması ve ayrıca bilgilerin periyodik olarak düzenlenip takip edilmelerinin sağlanması,
3-Araçların bakım-onarımları zamanında yaptırılacak ve garanti kapsamındaki araçların garanti süresince bakımlarının yaptırılması, görevlendirilen araç sürücülerinin öncelikle aracın iç, dış, yakıt, yağ v.s. kontrollerini yapmadan göreve çıkmamaları ve aracın günlük bakımında gerekli hassasiyeti göstermeleri ve bu durumun kurumlarınca takip edilmesi, bu hususlara uyulmaması ve-veya kullanım hatasından kaynaklanan arıza ve bakım-onarıma ait bedelin sürücülerden tahsil edilmesi,
4-Araç onarımlarının piyasada yaptırılması gerekiyorsa, onarımı yapıldıktan sonra, fenni muayenesi için, ilgili Donatım Bölge Müdürlüğü görüşünün alınması ve uygunluk belgesi verilmesine müteakip, hizmete alınıp ödemesinin yapılması sağlanacaktır.
 

B-SAĞLIK ULAŞIM ARAÇLARININ TAHSİS ŞLEMLERİ:

1-Resmi taşıtların tahsis edildikleri hizmetler dışında veya özel işlerde kesinlikle görevlendirilmemesi, görevlendirildikleri güzergahın dışına çıkmamalarının sağlanması, aksi halde ilgililer hakkında yasal işlemin yapılmasının görevli personele duyurulması,
2-Bakanlığımızca; İliniz Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının hizmetinde kullanılmak üzere, tahsis edilen araçların plaka tescil işlemlerinin bir an önce tamamlanarak sonucunun, Bakanlığımıza ve bağlı bulunulan Donatım Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi,
3-Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının dışındaki diğer kuruluşlara araç tahsis edilmemesini ve tahsis edilmiş olan araç var ise, kurumuna iadesinin sağlanması, hususlarına gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacaktır.
 

C-SAĞLIK ULAŞIM ARAÇLARININ TRAFİK KAZASINA AİT İŞLEMLERİ:

1-Trafik kazalarında kazaya karışan araç sürücülerinin, kaza yerinde gerekli tedbirleri almaları, aracın trafik kazasına ait “Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Alkol Raporu, Sürücü Belgesi, Ruhsat ve Zorunlu Trafik Sigortası Poliçeleri v.b ” belgelerin düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
2-İdare taşıtında meydana gelen zararın sorumlulardan tazmini yönünde dava açılması için, yukarıda belirtilen belgelerin İl Sağlık Müdürlüğünce, İl Muhakemat Müdürlüğüne ve bilgi içinde birer suretinin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi,
3-İliniz Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılan araçların sevk, organizasyon ve hizmet ifasında muhtemel kaza ve trafiğe muhatap problemlerin çözümünde, bilgi yada belge eksikliğinden dolayı yasal işlemlerin tamamlanmasında sıkıntılar yaşanmakta olup, bunların önlenmesi için görevli bütün ilgililerin genelge kapsamında tanımlanan hususlara riayet etmelerinin sağlanması
4-Sürücü hatasından dolayı araçta meydana gelen hasarı, araç sürücüsü kusurlu olduğunu beyan ederek fennine uygun şekilde gidermek ve onarımını yaptırmak üzere talepte bulunduğu takdirde; Trafik kazasına ait bütün evrakların Bakanlığımıza gönderilmesi, alınacak Makam Onayından sonra Müdürlüğünüz denetiminde kusurlu araç sürücüsü tarafından gerekli malzemelerin satın alınması, piyasada veya bağlı bulunduğu Donatım Bölge Müdürlüğünde onarımı yapılması, ayrıca karşı tarafın aracındaki hasarın aracımızın zorunlu mali sorumluluk sigortasında belirtilen limitten karşılanması, limiti aşan kısmın ise sürücü tarafından ödenmesinin sağlanması,
5-Trafik kazalı aracın onarılabilmesi için Mahkemece belirlenmiş Bilirkişi Hasar Tespit Raporunun tanzim ettirilmesinden sonra, raporun en kısa sürede bağlı bulundukları Donatım Bölge Müdürlüğüne doğrudan gönderilmesi ve Bilirkişi Hasar Tespit Raporuna Donatım Bölge Müdürlüklerince itiraz edilmiş olsa dahi “aracın hasarlı kısımlarının muhtelif cephelerden resmi çekilerek dosyasında bulunması” aracın biran önce hizmete sunulması için onarıma alınmasının sağlanması konularında gerekli bilgilendirmeler yapılarak tedbirler alınacaktır.
 

D-SAĞLIK ULAŞIM ARAÇLARININ TERKİN ( HEK) VE DEVİR İŞLEMLERİ:

1-Terkin işlemine tabi tutulacak taşıtların Milli Ekonomi’ye kazandırılabilmesi için 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 13.maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından tanzim edilecek Taşıt Muayene ve Kontrol Raporunda taşıta ait parçaların; kullanılabilir olanlar için “kullanılabilir” kullanılamayacak olanlar içinde hurda değil “ekonomik ömrünü tamamlamıştır” ifadesinin kullanılması,
2-Bakanlık Onayı alınmadan, Başbakanlığın 2001/23 ve 2001/29 genelgeleri doğrultusunda tasfiye işlemine tabi tutulan araçlar ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra NO:588) uyarınca eşya ve levazımın terkin, satış ve devir işlemleri bölümünün 1. maddesi; Ayniyat Talimatnamesinin 8.maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre, eşya ve levazımın terkin, satış ve devir işlemleri belirlenen limit kapsamında 2. derece ita amirince terkin edilmelerine cevaz verdiğinden bu hükme göre terkin edilen araçların kaydımızdan düşümlerinin yapılması için neticenin Bakanlığımıza bildirilmesine özen gösterilecektir.
Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesinin sağlanmasını ve bu yönde gerekli uygulamaların yapılması ile, anılan konulara ilişkin daha önce yayınlanmış olan genelgelerimizin yürürlükten kaldırıldığına bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM :
A-PLANI

Güncelleme Tarihi: 22/01/2020