ANA SAYFA

Eczanelere İlişkin Müracaat ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Valiliklere Devri Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 20/03/2007

Tarihi:28.01.2003  Sayısı:2003 /17

 

Konu : Eczanelere İlişkin Müracaat ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Valiliklere devri.

 

GENELGE TARİHİ: 28 Ocak 2003
GENELGE NO: 2003 /17


6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’ un 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Eczane açma/ruhsat, kapama, nakil, isim/adres değişikliğine ilişkin işlemler Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce yürütülmekte iken;.
Bakanlık Makamının 27 Ocak 2003 tarih ve 540 sayılı Olur’u ile sözkonusu işlemler; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile yürürlükteki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Valilikler / İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir.. İşlemler aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.
1- İl Sağlık Müdürlüklerince müracaat dosyası, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine göre incelenecektir.
2- Ruhsatname düzenlenmeden önce, İl Sağlık Müdürünün teklifi ve Valilik Makamının oluru ile ruhsat tanzimine dair onay alınacak, müteakiben hazırlanan ruhsatname Sağlık Müdürlüğü ve Valilikçe müştereken imzalanacak ve soğuk damga yapılacaktır
3- Eczacı ve Eczane ile ilgili, isim,adres gibi,bir değişiklik olması halinde değişiklik oluru alınarak ruhsatname üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce şerh düşülecek ve Valilikçe imzalanacaktır.
4- Ruhsatname müracaat dosyasında bulunması gereken belgelerden, Eczacının Noterlikçe tasdikli Diploma Suretinin veya Resimli Çıkış Belgesi aslının Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş olması aranacaktır
5- Valiliklerce açılmasına izin verilen eczanelerin isimleri, açık adresleri, sahip ve mesul müdürü Eczacının isim ve soyadları, tanzim edilen ruhsatnamenin tarih ve seri no su aylık periyotlarla Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne eksiksiz ve hatasız bildirilecektir.
6- Vefat halinde vereseli eczane adına ruhsatname düzenlenerek sorumlu eczacıya resimli mesul müdür belgesi düzenlenir.
7- Ruhsatname verildikten sonra Türk Eczacılar Birliğine bildirilmek üzere Bölge Eczacı odasına bildirilir.