Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatım Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Hükümler)

Tarihi:30.01.1997

 

Sağlık Durumuna Dair Kurallar

Sağlık Yoklaması

Madde 21-İlk kez gemiadamı cüzdani ve yeterlik belgesi alacaklarin sağlık yoklamaları, sağlık kurulu bulunan hastanelerde yapılır.
Sağlık yoklamaları 2 yılda bir tekrarlanır. Ancak tekrarlanan bu yoklamalar İdarece yetki verilen hekimler tarafından yapılacak genel sağlık kontrolu ile bu Yönetmeliğin 25, 26, 27’inci maddelerinde belirtilen görme ve işitme gücü ile ilgili esaslara uygun olarak yapılır.
Liman Başkanlıkları, sağlık durumlarından şüphe edilen veya hastalıklı oldukları haber verilen gemiadamlarını, sağlıklarının denizde çalışmaya engel duruma gelip gelmediğinin belirlenmesi için her zaman muayeneye gönderebilirler

Denizde Çalışmaya Engel Arıza ve Hastalıklar

Madde 22-Aşağıda yazılı hastalıkları olanların denizde çalışmalarına izin verilmez.

a) Akıl ve ruh hastalıkları, ilaç tutkunluğu,
b) Sinir sistemi hastalıkları (sara, parkinson ve benzerleri.)
c) Duyu organları fonksiyon kayıpları (Sağırlık, körlük ve benzerleri.)
ç) Çalışmaya engel olabilecek nitelikte olan,
1. Metabolizma ve Endokrin sistemi hastalıkları (Diabetes, mallitan, amiloidosis ve benzerleri.)
2. Kan hastalığı (Malign kan hastalıkları veya kan yapım bozuklukları ve benzerleri)
3. Kalp damar sistemi hastalıkları,
4. Kan iskelet sistemi hastalıkları veya bozuklukları (Romatoit artrit, malign hastalıkları)
d) Uzun seyirli bulaşıcı hastalığı olanlar (Açık Tbc, AİDS, sifiliz ve benzerleri.)

Yukarıda belirtilen hastalıkları doktor raporu ile tesbit edilenler denizlerde çalışamazlar.

Sağlık Yoklama Sonuçları

Madde 23-Sağlık yoklaması sonucunda yukarıdaki maddede yazılı arıza ve hastalıklardan herhangi birine tutulduğu tespit edilenlerin denizde çalışmalarına izin verilmez.
Tedavileri sonunda sağlık kurulu raporlarına göre iyileştikleri anlaşılanlara denizde çalışma izni verilir. İyileşmeyenlerin yeterlik belgeleri ve gemiadami cüzdanları geri alınır.
Sağlık yoklaması sonucu için liman başkanlıklarına dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu durumda ilgilinin ikinci bir sağlık kuruluna sevk yapılır. İki hastanenin verdiği rapor farklı ise. ilgili mahalli il sağlık müdürlüğünün tayin edeceği ihtisas hastanesine muayene edilmek üzere sevk edilir.
İhtisas hastanesinin vereceği rapor kesindir.

18 Yaşından Küçük Olanların Sağlık Raporları

Madde 24- 18 yaşından küçük olanların sağlık raporlarında, sağlık ve gelişme durumlarının deniz hizmetine elverişli olduğunun ve bu hizmetler dolayısıyla bozulma bulunmadığının açıkca gösterilmesi gerekir.

Görme Gücüne Dair Şartlar

Madde 25-Güverte sınıfından olanlarla makine zabitlerinin ilk yeterliklerini alırken bir gözü sağlam olmak şartı ile, diğer gözü yarım görme gücünde olabilir.
Bir gözü görmegücü 8/10 veya daha yukarı olanlar veya görme kusuru gözlükle
giderilebilenler diğer gözü kör olsa bile, makine zabiti ve makine tayfası olabilirler.
Gemiadamlarının yeterliklerinin devamında görme kusuru gözlükle giderilebilenlere denizde çalışma izni verilir.

Renkkörlüğü

Madde 26- Renkkörlüğü veya gece körlüğü olanlar, kaptan, güverte zabiti ve tayfası olamazlar.

İşitme Gücüne Dair Şartlar

Madde 27- Bir kulakla ikibuçuk, diğer kulakla birbuçuk metre uzaklıktan fısıltı sesini işitemeyenler güverte hizmetine; bir kulakla iki, diğer kulakla bir metre uzaklıktan fısıltı sesini işitemeyenler, makine hizmetine alınmazlar. Ancak; gemiadamlarının yeterliklerinin devamında, işitme özürü cihazla giderilebilenlere denizde çalışma izni verilir.


 

Gemi Adamlarının Yeterlik Dereceleri Aşağıda gösterilmiştir.
 

1)Güverte Sınıfı

a)Tayfalar
1.Miço
2.Gemici
3.Usta Gemici
4.Güverte Lostromosu

b)Kaptan ve Güverte Zabitleri
1.Liman Kaptanı
2.Kıyı Kaptanı
3.Yakınyol Güverte Zabiti
4.Yakınyol Birinci Zabiti
5.Uzakyol Güverte Zabiti
6.Uzakyol Birinci Zabiti
7.Yakınyol Kaptanı
8.Uzakyol Kaptanı

2)Makine Sınıfı

a)Tayfalar
1.Silici
2.Ateşçi
3.Yagcı
4.Makina Lostromosu

b)Başmühendis veya Başmakinist ve Vardiya Mühendisi veya
Makina Zabitleri
1.Deniz Motorcusu
2.Deniz Makinisti
3.Yakınyol Makine Zabiti
4.Yakınyol İkinci Makinist
5.Uzakyol Vardiya Mühendisi veya Uzakyol Makina Zabiti
6.Uzakyol İkinci Mühendisi veya Uzakyol İkinci Makinist
7.Yakınyol Başmühendis veya Yakınyol Başmakinist
8.Uzakyol Başmühendis veya Uzakyol Başmakinist

3)Yardımcı Sınıf
a)Gemi Yardımcı Zabiti
b)Yardımcı Hizmet Personeli


Güncelleme Tarihi 20/10/2016