BURADASINIZ :


AB Projesi Kapsamında Personeller Alınacaktır

 AB_resim.jpg                                                                     SB_logo.jpg                   

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (IPA 2016/378-641) KAPSAMINDA PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında uygulanmakta olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere, en fazla  7 (Yedi) personel istihdam edilecektir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

AB Finans Asistanı

4

AB Tahakkuk ve Bordro Asistanı

3

TOPLAM

7

I. AB FİNANS ASİSTANI

İş Tanımı:

 • Proje Direktörü, Teknik Takım Koordinatörü ve AB Finans Uzmanının gözetiminde, aşağıda sıralanan iş ve işlemlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak:
  • Projenin mali yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması,
  • Mali planların ve raporların AB kuralları ve proje yönetim prensiplerine uygun şekilde hazırlanması,
  • Hizmet ve tedarik sözleşmeleri kapsamında hizmet sunucular/tedarikçiler tarafından sunulan ödeme taleplerinin idari ve teknik uygunluk kontrolünü yapmak,
  • İdari ve teknik açıdan uygun bulunan ödeme taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru şekilde, aynı zamanda geçerli Ulusal mevzuat ve AB mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Gerçekleştirilen harcamaların ve ödemelerin, proje bütçesi ile tutarlılığını kontrol ve temin etmek, tutarsızlıklar, sapmalar, iş planındaki ya da bir faaliyetin uygulanması konularındaki gecikmeler konusunda Teknik Takım Koordinatörü’nü ve/veya Proje Direktörü’nü bilgilendirmek,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Direktörü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

  Adaylarda Aranılan Nitelikler:

  • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi, Finans, Bankacılık, Ticaret, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler veya bunlara denk fakülte/bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmak.
  • En az 5 yıl genel iş deneyimi
  • Finans alanında en az 3 yıllık iş deneyimi.
  • En az 1 yıl uluslararası kalkınma/ kurumsal kapasite geliştirme/uluslararası işbirliği/insani yardım projelerinin hesaplarının tutulması, muhasebe süreçleri ve raporlaması konusunda çalışmış olmak. Bu bağlamda Avrupa Birliği tarafından fonlanan projelerde çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.
  • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
  • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
  • İyi iletişim becerileri.
  • İyi raporlama becerileri.

   II. TAHAKKUK VE BORDRO ASİSTANI

   İş Tanımı:

  • Proje Direktörü ve Teknik Takım Koordinatörü gözetiminde, aşağıda sıralanan iş ve işlemlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak:

   • Proje kapsamında istihdam edilen sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli ve destek personelinin istihdam süreçlerinin planlanması, organizasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi
   • Proje kapsamında istihdam edilen personelin maaş ve diğer hak edişlerinin ödemelerinin yapılması
   • Proje kapsamında istihdam edilen personelin performans değerlendirmesinin yapılması
   • Tahakkuk ve bordro belgelerinin hazırlanması
   • Çalışan Personelin sicil kayıtlarının açılması, oluşturulması, kayıt ve dokümante edilmesi
   • Maaş ödeme saymanlık evraklarının hazırlanması
   • Yabancı uyruklu personel için çalışma izni alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
   • Personel sınav, kura ve atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
   • Resmi yazışmaların yapılması

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Direktörü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finans, Ekonomi, Muhasebe veya Mühendislik fakülte/bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak.
 • En az 3 yıl genel iş deneyimi.
 • En az 1 yıl tahakkuk ve bordro veya insan kaynakları/işe alım veya kurumsal kapasite geliştirme alanlarında iş deneyimi. Bu bağlamda uluslararası kalkınma/ kurumsal kapasite geliştirme/uluslararası işbirliği/insani yardım projelerinde çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.
 • İyi iletişim becerileri.
 • İyi derecede Türkçe bilmek.
 • İyi derecede İngilizce veya Arapça bilmek tercih sebebidir.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • ERP uygulamaları (Logo, SAP vb.) kullanabilmek tercih sebebidir.

İstihdam edilecek personel, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde  (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada başvurusunu eksik gönderen veya özgeçmişini aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek kısa listeye kalan ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar,  ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Mülakat yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web siteleri üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, aşağıda listelenen belgeler talep edilecektir.

Mülakat İngilizce yapılabilir. Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar, ilk başvurularında, ekte sunulan Özgeçmiş formatını İngilizce hazırlanmış ve her bir sayfası paraflanmış şekilde, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edeceklerdir:

“T.C. Sağlık Bakanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Cad No: 55 G Blok K:1 Oda No:6 06100 Sıhhiye Çankaya/Ankara /Türkiye

E-posta olarak gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon;

- “T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi / Ref: IPA 2016/378-641 Uzman Personel İstihdamı İlanı” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvurular için son tarih 9 Mart 2018 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
 • Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya tecilli olduğunu gösterir belge sunmak,
 • Adli sicil kaydı,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

CV formatını indirmek için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi 05/03/2018