Tarihi:05.05.2004 R.G. Tarihi:05.05.2004 R.G. Sayısı:25453

R.G. Tarihi:05.05.2004  R.G. Sayısı:25453

 

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usûller
 


(5 Mayıs 2004 târihli ve 25453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Amaç

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı; lüzumu halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alımı yapılacak olan sağlık hizmetlerinin, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine eklenen hüküm uyarınca, Bakanlığa tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla satın alınma yoluyla gördürülmesine daîr esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu esas ve usuller; Bakanlığa bağlı olarak sağlık hizmeti sunan bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile tüm yataklı tedavi kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu esas ve usuller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin III. SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bendine, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi ile eklenen hüküm uyarınca Bakanlığa verilen düzenleme yetkisine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu esas ve usullerde geçen;

Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

Bakan; Sağlık Bakanını,

İdare; Hizmet satın alacak yataklı tedavi kurumları için ilgili hastane idaresini, diğerleri için il sağlık müdürlüğünü,

Hizmet satın alma yetkilisi; Yataklı tedavi kurumları için hastane başhekimini, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürünü,

Hizmet; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetlerini,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Tespit edilen yaklaşık maliyet ile teklif edilen tutarın çarpımının, isteklinin teknik puanına bölünmesi ile elde edilen katsayılardan en düşük olanını,

İfade eder.

Temel ilkeler

Madde 5- İdareler, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesi işlemlerinde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

İdareler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine, ancak lüzumu halinde ve döner sermaye gelirleri elverdiği ölçüde karar verebilirler.

Sağlık hizmetinin satın alınması işlemlerinde, açık teklif usulü hizmet satın alınması esas olup, hizmetin pazarlık usulü ile veya doğrudan temin usulüyle satın alınması, ancak bu düzenlemede belirtilen özel hallerde mümkündür.

Sağlık hizmeti, içinde bulunulan mali yıl ile sınırlı olmak ve takip eden mali yıla sarkmamak üzere kısmi süreli veya tam süreli olarak satın alınabilir.

Döner sermaye bütçesinde yer almayan hiçbir iş için hizmet satın alma yoluna gidilemez. Ancak, yılı döner sermaye bütçesinde yer verilmek suretiyle ertesi malî yılda gerçekleştirilecek hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden hizmet satın alma işlemleri ikmal edilebilir.

Satın alımı yapılacak olan hizmetin toplam yaklaşık maliyeti, sağlık kurum ve kuruluşunun bir önceki yıl tahsil edilmiş olan döner sermaye gelirlerinden Hazine payı düşüldükten sonra arta kalan tutarın %10’undan fazla olamaz.

Bu düzenleme kapsamında satın alımı yapılacak olan hizmet bedelleri, döner sermaye gelirlerinden sağlık kurum ve kuruluşları tarafından personele yapılabilecek azami ek ödeme oranları içerisinde kalmak suretiyle tespit edilir ve her iki ödemenin toplamı, sağlık kurum ve kuruluşunun döner sermaye gelirlerinin %50’sinden fazla olamaz.

İstekli

Madde 6- İstekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

İstekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, hizmet sunumuna ilişkin başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a) Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b) Derneklerde; ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmî Gazete,

d) Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

İle tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık maliyet

Madde 7- Hizmet satın alma işlemlerine başlanılmadan önce idare tarafından, bu düzenlemede belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

İdare, satın alımı yapılacak hizmetin yaklaşık maliyetini dikkate alarak, verilecek teklifin, yaklaşık maliyetin altında kalıp kalmadığını belirler.

Yaklaşık maliyet, bu düzenlemede belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İdarelerce satın alma işlemleri öncesinde tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye, onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin, satın alma işlemleri sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur.

Birim fiyat üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet

Madde 8- Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez. Şu kadar ki; hizmetin temini için bir kısım cihazların kurum içinde yapılandırılmasının öngörüldüğü durumlarda, işletme için gerekli elektrik ve su gibi giderler kurum tarafından karşılanır ve bu giderler, teknik şartnamede gösterilmek suretiyle yaklaşık maliyetin hesabında gider olarak dikkate alınmaz.

Götürü bedel üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet

Madde 9- Hizmet satın alınmasında esas olan teklif, götürü bedel üzerinden alınacak olan teklif olup; bu suretle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde, satın alınacak olan hizmetin 10 uncu madde çerçevesinde hesaplanacak yaklaşık maliyeti gösterilir.

Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar

Madde 10- Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) Hizmeti satın alan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) Hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

Hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişi yüklenici eliyle gördürülmesi ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesi hallerinde tespit edilecek olan yaklaşık maliyet; hesap edilecek olan taban maliyete, %25’e kadar yüklenici kâr payının ilave edilmesiyle bulunacak olan miktardan; taban maliyet ise; her bir gerçek kişi için, yaklaşık maliyetin hesap tarihinde geçerli olan asgari ücretin, her türlü yasal işveren katkı payı tutarları da dahil brüt tutarının (asgari ücretin işverene toplam maliyetinin); orta öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %75, ön lisans dahil yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %100, pratisyen hekim ve diş hekimleri için %150 ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış olan hekim ve diğer sağlık personeli için %200 fazlası ile tespit edilecek olan tutarlar toplamından oluşur.

Tespit edilecek olan taban maliyet, Bakanlıkça belirlenecek hizmet bölgeleri için %50 fazlasına kadar uygulanabilir.

Personel giderleri dışında, satın alınacak sağlık hizmetinin bütünlüğü içerisinde yer alan ve bu hizmetten bağımsız olmayan ilaç, tıbbî cihaz, tıbbi sarf malzemesi, elektrik, su gibi diğer giderlerin de yüklenici tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu kalemlere ait giderler yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, genel giderler olarak göz önüne alınır.

Hizmetin gerçek kişi yüklenicilerden doğrudan doğruya satın alınması ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler aracılığıyla satın alınması hallerinde, kişiye ödenecek miktar, o hizmet alanına ilişkin olarak hesap edilmiş olan taban maliyetin, yasal işveren katkı payı tutarları çıkartıldıktan sonra geri kalan miktarının altında olmamak üzere idari şartnamede açıkça gösterilir.

İdareler, idari şartnamede gösterilmiş olan asgari miktarın yüklenici tarafından personele ödenip ödenmediğini araştırmak ve sözleşmelere, bu asgari miktarların altında ödeme yapıldığının tespiti halinde, sözleşmenin feshedileceğine dair hüküm koymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Usulün Tespit Edilmesi

Açık teklif usulü

Madde 11- Hizmet satın alınmasında, açık teklif usulü hizmet satın alınması esastır. Bu düzenlemede belirtilen hallerde, idarelerce hizmetin pazarlık usulü ile ya da doğrudan temin yoluyla da gördürülmesi mümkündür.

Pazarlık usulü

Madde 12- Aşağıda belirtilen hallerde hizmet, pazarlık usulü ile satın alınır.

a) Satın alımı yapılacak hizmetin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine hizmetin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik satın alma işlemleri hariç olmak üzere, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen tutara kadar olan hizmet alımları,

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak hizmet alımlarında en az üç istekli davet edilmelidir.

(a) bendine göre yapılacak hizmet alımlarında iş ilan edilir ve ilânda hizmet konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliliği tespit edilen istekliler ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından belirlenen ve yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

Bu görüşmede istekliler, öncelikle hizmet konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine hizmet satın alma komisyonu her bir istekli ile görüşür. Bu görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir ve verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak hizmet satın alma işi sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

Madde 13- Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) 11 veya 12 nci maddelerde belirtilen hizmet satın alma usulünün uygulanması sonucunda, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) 4734 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin (d) bendinde öngörülen tutarları aşmayan ve hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik olmayan hizmet satın alımları.

(b) bendine göre yapılacak alımlarda, hizmet satın alma komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, hizmet satın alma yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılarak hizmet satın alınması yoluna gidilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Satın Alma İşlemleri ve Fiyat Dışı Unsurlar

Hizmet satın alma işlemleri ve fiyat dışı unsurların içeriği

Madde 14- İdareler tarafından hazırlanacak olan satın alma dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

Açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile satın alınacak hizmet alımlarına ilişkin dokümanda, fiyat dışı unsurların ortaya konulması bakımından, isteklilerin teknik puanının tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.

Hizmet satın alma ve teknik puan dokümanının hazırlanması

Madde 15- İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının yapılabilmesi için gerekli dokümanı, Bakanlık tarafından çıkarılacak olan talimatları esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. İdarelerce satın alma dokümanının hazırlanmasında, belirlenen satın alma usulüne göre Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulan;

a) Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Teknik Puan ve Yeterlik Şartnamesi,

b) Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname,

c) Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Yeterlik Şartnamesi,

d) Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname,

e) Hizmet Alımları Sözleşmesi,

f) Hizmet Alım İşleri Teknik Şartnamesi,

ve Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatları esas alınır.

İdare, hizmet satın alma dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Hizmetin, bu düzenlemenin 11 ve 12 nci maddesinin (a) bendine göre satın alınacak olması halinde, teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı, ilan tarihine kadar hazırlanır.

İdari şartnameler

Madde 16- İdareler, idari şartnameyi, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar.

İdari şartnamelere, hakediş ödemeleri yapılmadan önce gerçek kişiler ile alakalı olarak sosyal güvenlik kurumlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesinin mecburi olduğuna dair hükümlerin konulması zorunludur.

Yeterlik ve teknik puan şartnameleri

Madde 17- İdareler, teknik puan ve yeterlik şartnamesini, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar.

Hazırlanacak olan teknik puan ve yeterlik şartnamelerinde; bu düzenlemenin 29 uncu maddesinde yer alan ağırlık oranlarını değiştirmemek koşuluyla ve kendi ağırlık oranları içerisinde kalmak üzere, farklı kriterlere yer verilebilir.

Teknik şartnameler

Madde 18- Alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak hizmet satın alma dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sınrlayıcı olmaması esastır.

Teknik şartnamede yer verilecek hususlar

Madde 19- İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur;

a) Satın alınacak olan hizmetin genel nitelikleri ve hizmet sağlama koşulları,

b) Hizmetin özellikleri dikkate alınmak suretiyle, hizmetin devamı esnasında kullanılması zorunlu olan tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin idare tarafından mı yoksa yüklenici tarafından mı temin edileceği,

c) Yüklenicinin temin edeceğinin öngörülmesi halinde, kullanılacak tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kapasite ve teknik özellikleri ile bu tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin beş yaşından büyük olamayacağı, imal tarihinin, seri numaralarının ve teknik özellikleri ile kapasitelerinin belgelendirilmesinin zorunlu bulunduğu,

d) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kullanımı ve bakımı için istihdamı zorunlu çekirdek personelin sayısı ve nitelikleri,

e) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kurum içinde ya da hizmeti aksatmayacak şekilde kurum dışında kurulup kurulamayacağı,

f) Kurum içinde kurulması halinde, montaj yerinin hazırlanması ve tefrişi gibi hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yüklenici tarafından yerine getirileceği,

g) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin periyodik ve periyodik olmayan tüm bakım ve onarımlarının yüklenici tarafından yaptırılacağı ve bu işler için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemelerinin yüklenici tarafından sağlanacağı,

h) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin, teknik şartnamede öngörülen şekilde çalışmamasından kaynaklanabilecek hizmet aksamalarında uygulanacak müeyyide.

Hizmet verecek isteklinin nitelikleri ile hizmet sunumu esnasında kullanılacak olan tıbbi cihaz, araç, gereç ve sarf malzemelerinin özellikleri konusunda idareler, işin özelliklerini de dikkate alarak, rekabeti önleyici nitelikte olmamak şartıyla ilave teknik şartların sağlanmasını isteyebilirler.

Sözleşme

Madde 20- İdareler, hizmet satın alma dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alır.

Sözleşmeler, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Sözleşmeler, bir mali yılın ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 100 ve 101 inci maddelerinde öngörülen çalışma zamanının tamamını kapsayacak şekilde akdedilebileceği gibi, buna uygun teklif alınmak şartıyla mali yılın ya da çalışma zamanının belirli sürelerini kapsayacak şekilde de akdedilebilinir.

Yaklaşık maliyetin hesabında ortaya çıkan taban maliyetin altında sözleşme imzalanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Satın Alma Onayının Alınması, Hizmet Satın Alma Komisyonu ve Satın Alma İşlem Dosyası

Hizmet satın alma onayının alınması

Madde 21- Satın alınacak hizmet ile ilgili olarak idarece düzenlenen yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, hizmet satın alma onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi satın alma yetkilisince onaylanır.

Hizmet satın alma komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

Madde 22- Hizmet satın alma yetkilisi, hizmet satın alma işini gerçekleştirmek üzere bir satın alma komisyonu oluşturur. Satın alma komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin satın alınacak hizmet konusu işin uzmanı olması şartıyla idare personelinden en az dört kişinin ve döner sermaye saymanının katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. Satın alma işini yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu düzenleme kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Satın alma komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Satın alma komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Satın alma işlem dosyası

Madde 23- İdare, satın alımı yapılacak her hizmet işi için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, satın alma dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, istekli veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile istekli ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ile satın alma komisyonu tutanak ve kararları gibi satın alma süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla satın alma işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından satın alma komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

İlana İlişkin Hususlar

Satın alma ilanı

Madde 24- Hizmetin ilan edilmek suretiyle satın alınmasının gerektiği hallerde satın alma ilanları, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan satın alma işlemlerinden;

1) Açık teklif usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az kırk gün önce,

2) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az yirmibeş gün önce,

Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

b) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin altında kalan satın alma işlemlerinden;

1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yedi gün önce satın alma işleminin veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

Hizmetin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir.

Satın alınacak olan hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesinin öngörülmesi halinde buna ilişkin duyurular, herhangi bir yaklaşık maliyet kısıtlaması olmaksızın, satın alma tarihinden en az yirmi gün önce, hizmetin satın alınacağı yerde veya Ülke’nin tamamında yayınlanan en az bir gazete ile Bakanlık Web sayfasında ilan edilerek ayrıca duyurulur.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilana ilişkin hükümleri uygulanır.

İlanın uygun olmaması

Madde 25- Bu düzenlemenin 24 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe hizmet satın alma işlemleri yapılamaz.

Ancak, gerektiği halde ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.

Hizmet satın alma ve teknik puan ile yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması

Madde 26- İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, yeterliliğe veya hizmet satın alma işlemlerine katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle idarelerce satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, satın alma doküman bedelinin, bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

Hizmet satın alma ve yeterlilik veya teknik puan dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 27- İlan yapıldıktan sonra satın alma ve yeterlik veya teknik puanlama dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle satın alma ve/veya yeterlik ile teknik puanlama dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on (10) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde satın alma veya yeterlik dokümanı ile teknik puanlama dokümanı alanların tümüne duyurulur ve son teklif verme veya yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya yeterlilik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan isteklilere teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, satın alma ve yeterlik veya teknik puanlama dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar satın alma veya yeterlilik dokümanı alan tüm isteklilere duyurulur. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

Tekliflerin açılma saatinden önce hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi

Madde 28- İdarenin gerekli gördüğü veya satın alma dokümanında yer alan belgelerde hizmet satın alma işleminin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde tekliflerin açılması saatinden önce satın alma işlemleri iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle işlemlerin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. İşlemlerin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İşlemlerin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden satın alma işlemlerine başlanılabilir.

İKİNCİ KISIM

Hizmet Sunumuna Teklif Vermede Yeterlilik ve Fiyat Dışı Unsurlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yeterliğin ve fiyat dışı unsurların belirlenmesinde uyulacak ilkeler

Madde 29- Gerçek kişi isteklilerin, satın alınmasına karar verilen hizmet için gerekli eğitim ve diplomaya sahip olması zorunludur.

İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik puanlarının değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca teknik puan değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, satın alınacak hizmet konusu işin özelliğine göre, söz konusu hizmetin en yeterlikli istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

Gerçek kişiler eliyle hizmetin gördürülmesi hallerinde isteklinin, eğitim durumu, en son bitirdiği sağlık ile ilgili öğrenime ait diploma notu, evvelce hizmet konusu iş ile alakalı olarak, kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda bir fiil çalışılarak geçirilen süre, mesleği ile ilgili olarak gördüğü kurslar ile aldığı sertifikalara ilişkin puanlar, belirlenecek ağırlık katsayısı ile çarpılarak toplanır ve isteklinin teknik puanı bulunur.

Belirtilen kriterlerin toplam teknik puan içerisindeki ağırlık oranı; isteklinin, diploma notu için 10, iş tecrübesi için 25 (hizmeti satın alacak olan kurumda fiilen ve herhangi bir statüde en az bir yıldır başarı ile çalışmakta olanlar için ilave 20 olmak üzere), eğitim durumu için ise 40 (orta öğretim, sağlık ile ilgili ön lisans ve lisans eğitimleri için 40, orta öğretim üstü sağlık ile ilgili ön lisans için ilave 5, lisans için ilave 5 olmak üzere) ve gördüğü kurslar, yabancı dil düzeyi ile aldığı sertifikalar için 25 puandan daha aşağı miktarlarda ve bu düzenlemeye ilişkin olarak Bakanlıkça çıkarılacak uygulama talimatında belirlenecek olan kendi içindeki alt kriterlerin ağırlık katsayılarına aykırı olarak belirlenemez.

Hizmetin, gerçek ya da tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesinin öngörüldüğü hallerde de, benzer nitelikte olmak ve Bakanlıkça çıkarılacak uygulama talimatları ile belirlenen kriterlere uygun olmak üzere, iş tecrübesi, çekirdek personel, bu personelin bireysel hizmet alımlarında aranması gereken nitelikleri, mali durumu gibi kriterler belirlenerek isteklilerin teknik puanları bulunur.

Gerçek kişi istekliler ile tüzelkişi isteklilerin istihdam edeceği gerçek kişilerin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer verilen genel ve özel şartları taşımaları zorunludur.

İstenecek belgeler

Madde 30- Bu esas ve usuller gereğince yapılacak hizmet satın alımlarında; fiyat dışı unsurlar olarak, isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik puanlarının belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

1) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

2) İsteklinin organizasyon yapısına ve satın alma konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin belgelerin,

3) İsteklinin satın alma konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin,

4) Görülen kurslara ve alınan sertifikalara ilişkin belgelerin

İdarelerce istenilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında, diğer belgelerden hangilerinin isteneceği satın alma konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

Belgelerin sunuluş şekli ve taahhüde aykırılık

Madde 31- Bu esas ve usullerin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler.

Noter onaylı belgelerin "aslına uygundur" şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ayrıca istekliler, istenen belgelerin aslı yerine yeterlik veya satın alma işlemlerinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler.

Gerçek kişi isteklilerde aranacak belgeler, bu niteliklere haiz olduklarına dair alınacak taahhüt üzerine, hizmet satın alma işlemleri esnasında istenmez. Bu kişilerden, teklifi uygun görülen ve sözleşme imzalamaya davet edilenler, sözleşme öncesi, bu esas ve usuller ile işin niteliğine göre isteneceği önceden belirtilmiş olan belgeleri bu maddede belirtilen şekilde ibraz etmek zorundadırlar.

Aranan nitelikleri taahhüd eden, fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan kişilere ait geçici teminatlar Hazine’ye gelir kaydedilir ve bu kişiler, bir daha bu nevi hizmet satın alma işlemlerine teklif vermekten yasaklanırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

Madde 32- İdarelerce bu düzenleme kapsamında yapılacak hizmet alımı işlemlerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, hizmet sunumuna yetkili olduğunu teşvik eder nitelikte diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, satın alma işine ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

e) İsteklinin vergi sicil numarasının,

f) İdarelerce uygun görülen diğer belgelerin,

İstenilmesi zorunludur.

İstekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, hizmet sunumuna ilişkin başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Hizmet satın alma işlemlerinde, gerçek kişi adına vekaleten teklifte bulunulamaz.

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

Madde 33- İsteklinin mesleki yeterliğinin ve teknik puanlarının belirlenebilmesi için; isteklinin organizasyon yapısına ve satın alma konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin ve personele ilişkin, bu esas ve usullerin 29 uncu maddesinde belirtilen teknik puanlama kriterlerine dair belgelerin istenilmesi zorunludur.

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Madde 34- İdare, satın alma konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

Bu bilgi ve belgelerin hangilerinin isteneceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre idarece belirlenir.

Teknik değerlendirme esası

Madde 35- Teknik değerlendirme puanlama usulü ile yapılır. Evvelce belirlenmiş ve isteklilerin incelemesine sunulmuş olan kriterler ve bu kriterlerin toplam teknik puan içindeki payları çerçevesinde, herbir isteklinin puanı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespit edilmesi için belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Satın Alma İşlemlerine Katılamayacak Olanlar

Hizmet satın alma işlemlerine iştirak edemeyecek olanlar

Madde 36- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde hizmet satın alma işlemlerine katılamazlar:

a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Hizmet satın alma işlemlerini yapan idarenin satın alma yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) Satın alma işlemlerini yapan idarenin satın alma konusu işle ilgili her türlü işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşımayan gerçek kişiler,

h) Bu esas ve usullerin 43 üncü maddesine ve ilgili diğer hükümlerine göre, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesine dair iş ve işlemlere iştirak etmekten yasaklı bulunanlar,

ı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kamu ihalelerine katılamayacak olanlar ile bu ihalelere katılmaktan yasaklı bulunanlar,

i) Satın alma işini yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

Bu yasaklara ve engellere rağmen satın alma işlemlerine katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri ile hizmet sözleşmesi akdedilmiş ise sözleşme derhal fesh edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Teklif Mektupları ve Teminatlar, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Satın Alma İşlemlerinin Sonuçlandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Teklif Mektupları ve Teminatlar

Teklif mektuplarının şekli

Madde 37- Teklif mektupları idarelerce hazırlanacak standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) Satın alma dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.

Teminatlar

Madde 38- İsteklilerden, 4734 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak geçici ve kat’î teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen standart formlara uygun olması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması

Madde 39- Bu düzenlemedeki esaslara göre hazırlanan yeterlik veya teknik puanlama dokümanı ile satın alma dokümanı, yeterliliğe veya satın alma işlemlerine katılmak isteyen isteklilere bedeli karşılığında verilir.

Başvuru veya tekliflerin, başvuru veya satın alma saatine kadar idareye verilmesi zorunlu olup; belli edilen gün ve saate kadar başvuruda bulunmayan veya teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınamaz.

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 40- İsteklilerce verilen teklif belgeleri, bu düzenleme ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Satın Alma İşlemlerinin Sonuçlandırılması

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Madde 41- Hizmet alımı işlemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, en yüksek teknik puana sahip isteklilerden fiyatı en uygun olanın tespit edilmesi esastır.

Bu tespitin yapılabilmesi için, işin yaklaşık maliyeti ile isteklinin teklif bedeli çarpılarak, almış olduğu teknik puana bölünür ve teklife esas katsayı bulunur.

Teklif katsayısı en düşük olan isteklinin teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir.

Hizmetin birden fazla gerçek kişi eliyle gördürülmesi halinde, en düşük katsayıdan başlanılarak, satın alınacak hizmet sayısı kadar uygun teklifler belirlenir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı tekliften sonra gelen diğer teklifler, tutar olarak ekonomik olarak en avantajlı tekliften daha yüksek ise, bu teklif sahiplerinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalamak istemeleri halinde, bu teklifler de ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir ve kendileri ile sözleşme imzalanır. Aksi takdirde, bu isteklilerin teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

Teklif katsayısı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik açıklayıcı talimatlar ve hesaplama yöntemleri, Bakanlıkça hazırlanarak ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulur.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve hizmet satın alma işleminin iptali

Madde 42- Hizmet satın alma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın alma işlemlerini iptal etmekte serbesttir. Hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal duyurulur. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare, isteklilerin talepte bulunması halinde, satın alma işlemlerinin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Satın alma işlemlerinin karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması

Madde 43- Yapılan değerlendirme sonucu satın alma işlemi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veya teklifleri veren istekli yada isteklilerin üzerinde bırakılır ve hizmet satın alma komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar satın alma yetkilisinin onayına sunulur.

Hizmet satın alma yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde satın alma kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

Satın alma kararları hizmet satın alma yetkilisince onaylanmadan önce idareler, kendisi ile sözleşme akdedilecek olan gerçek veya tüzelkişinin, bu düzenlemenin 36 ncı maddesinde yer alan yasaklayıcı hallerin olup olmadığını, genel usuller yoluyla ve Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek, buna ilişkin belgeyi satın alma kararına eklemek zorundadır.

Kesinleşen satın alma kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri ile sözleşmelerin feshi, tasfiyesi ve yasak fiil ve davranışlar ile uygulanacak müeyyideler hakkında, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu esas ve usuller çerçevesinde yasaklanan gerçek ve tüzel kişilere ait kayıt ve sicillerin tutulması, Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, bunların muhafazası, gerektiğinde terkini, bu kayıtlar ile alakalı olarak sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve bu konu ile ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak uygulamaya yönelik talimatlar ile belirlenir.

İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması

Madde 44- Kesinleşen satın alma kararı üzerine sözleşme imzalamak üzere davet edilen isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, istekli hakkında bu düzenlemenin 43 üncü maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, satın alma yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

Bu esas ve usuller gereğince yapılacak olan sözleşmelerin noterlikçe onaylanması zorunlu değildir.

Sözleşmenin imzalanmasından doğacak her türlü vergi, resim ve harç istekli tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Sağlık hizmetlerinin merkezi sistemle satın alınması

Madde 45- Sağlık hizmetlerinin doğrudan doğruya gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik satın alma iş ve işlemleri, bu düzenlemede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerektiğinde Bakanlık tarafından merkezi sistemle yapılabilir.

Bu hallerde Bakanlık tarafından, hizmet satın alma işlemlerinden önce belirlenmiş kriterler çerçevesinde her bir hizmet alanı ile alakalı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve diğer bütün teklifler, ekonomik açıdan en avantajlı teklife ait katsayıdan başlayarak sıralanır.

Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmetinin gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik ihtiyaçlarını, en uygun teklif katsayısı çerçevesinde Bakanlıkça oluşturulacak olan sıralamaya uygun olarak karşılamaları esastır.

Bakanlık tarafından merkezi sistemle hizmet satın alma işlemlerinin yapılması halinde sağlık kurum ve kuruluşları, Bakanlıktan izin almaksızın bireysel sağlık hizmeti satın alma yoluna gidemezler.

Sağlık hizmetlerinin merkezi sistemle satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının, bu düzenleme hükümleri çerçevesinde tabi olacakları kurallar, Bakanlıkça hazırlanacak uygulama talimatları ile belirlenir.

Bakanlığın düzenleme yetkisi

Madde 46- Bakanlık, bu esas ve usuller kapsamında düzenlenen hizmet satın alma işlemlerinde; satın alınacak olan sağlık hizmetinin niteliğini, nev’ini, miktarını, süresini, yaklaşık ve taban maliyetlerini, hizmeti satın alacak olan kurum ve kuruluşu belirlemeye, bu düzenleme kapsamındaki iş ve işlemleri izne bağlamaya, gerekli izinleri vermeye, verilmiş izinleri geri almaya, hizmet satın alma işlemlerini tamamen ya da kısmen durdurmaya yetkilidir.

Bakanlık bu yetkisini, kurum ve kuruluş bazında kullanabileceği gibi, düzenleme kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde ve Genelgeler ile duyurmak suretiyle de kullanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 47- Bu esas ve usullerde yer verilen düzenlemeler dışında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 - Bu esas ve usullerin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi, 2004 Malî Yılı için yapılacak hizmet satın alma işlemlerinde uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 48- Sayıştay’ın da görüşü alınmış buesas ve usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu esas ve usulleri Sağlık Bakanı yürütür.


Güncelleme Tarihi 13/01/2007