Gebelere D Vitamini Destek Programı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 

Sayı     : B.10.0.ACS.0.12.00.11- 350/01                                                                 

Konu   : D Vitamini Destek Programı Uygulaması

 

............................. VALİLİĞİNE

  GENELGE             

2011/  34    

Bilindiği üzere sağlıklı beslenme; doğum öncesinden başlayarak yaşamın her evresinde bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal yeteneklerini etkileyerek toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayan temel koşullardan en önemlisidir. Eksikliği yaygın olarak gözlenen, yetersizliğinin yarattığı sonuçların anne ve bebek sağlığına olumsuz etkileri bilinen D-Vitamini yetersizliğinin önlenmesi toplum sağlığının geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizde gebelik ve süt verme döneminde annelere D vitamin desteği sağlanması hem anne sağlığı bakımından hem de bebeklerde D vitamini eksikliğinin önlenmesi bakımından gereklidir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca gebelik ve süt verme döneminde annelere D vitamini desteği sağlanmasına dayanan bir program başlatılmış olup D vitamini eksikliğinin yüksek oranda görülmesi ve zaten gebelikte dışarıdan D vitamini desteği gerektiğinden D vitamininin uygulanmayacağı durumlar hariç ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye ve doğumdan sonra da anneye D vitamini desteği yapılacaktır. Programın aşağıdaki şekilde uygulanması gerekmektedir.

            a.         İllerde söz konusu program 09 Mayıs 2011 tarihi itibarı ile başlatılacaktır.

            b.         09 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Bakanlığımızca D vitamini temin edilene kadar geçen süre içerisinde, doğum öncesi dönem ve doğum sonrası dönemde D vitamini desteği sağlanacak annelerden, sosyal güvencesi olanlara D vitamini preparatı reçete edilecek, sosyal güvencesi olmayanlara ise yerel kaynaklardan (döner sermaye gibi) alım yapılarak D vitamini preparatının temin edilmesi sağlanacaktır.

            c.         İlinizde tespit edilmesi beklenen gebe sayısı için, hedef nüfus esas alınacaktır.

            d.        İlinizde D vitamini preparatının yerel kaynaklardan tedarikine esas teşkil edecek şekilde kapsamlı çalışma yapılarak ihtiyaçlar belirlenecek ve bu ihtiyaçları giderecek miktarda D vitamini preparatı alımı ve toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla aile sağlığı merkezlerine dağıtımı gerçekleştirilecektir.

  e.         Gebelere D vitamini başlanırken;  ülkemizde değişik bölgelerde yapılan çok geniş ölçekli olmayan çalışmaların sonuçları, D Vitamini eksikliğinin sıklığı ve şiddeti göz önüne alındığında gebelerde kan düzeyine bakılmaksızın başlanır.

 f.           D vitamini desteği uygulaması; Ek-3’de yer alan rehber içeriği esas alınarak 12 haftalıktan itibaren gebelik süresince altı ay ve doğum sonrası altı ay olmak üzere toplam 12 ay süreyle, annelere D Vitamini desteği uygulanacaktır.

g.           Doğum öncesi dönemde ve doğumdan sonraki dönemde annelere uygulanacak D vitamini dozu; günlük tek doz olarak alınmak üzere 1200 IU(9 damla) olmalıdır.

 h.           Ek-3’te yer alan rehber çerçevesinde gebe izlemi yapan sağlık personelinin bu konudaki eğitimleri, sahadaki uygulamanın izleme ve değerlendirmesi yapılarak, programın sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

 ı.           Doğumdan önce ve doğumdan sonra annelere uygulanacak D vitamini destek programı kapsamında düzenlenecek çizelgeler Ek’te yer almaktadır. Buna göre “Çizelge A” her ayın ilk haftası aylık çalışmalarla birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde doldurularak Toplum Sağlığı Merkezlerine veya Sağlık Grup Başkanlığına, oradan da İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir. Sağlık Müdürlüğünde toplanan veriler ise “Çizelge B”, her ayın 15’ine (onbeş) kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

            j.          Gebelere D vitamini destek programı en geç 09 Mayıs 2011 tarihi itibari ile başlayacağından konu ile ilgili ilk veri bildirimi 15 Haziran 2011’e kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

            Yukarıda belirtilen konuların aksaksız bir şekilde yerine getirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 Dr.Yasin ERKOÇ
Müsteşar Yardımcısı

                                                                                                                                         


Güncelleme Tarihi 19/12/2012