ANA SAYFA

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Lojman Tahsisi Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 17/10/2011

Genelge İçin Tıklayınız

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı  : B.10.0.TSH.0.20.00.06

Konu: Lojmanlar

 02/06/2010   -   26125

GENELGE

2010/41 

...............VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

İlgi: a) 05/05/1987 tarih ve 5819 sayılı Genelge.

       b) 11/06/1991tarih ve 3297 sayılı Makam Onayı.

 

 

            Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatına ait lojmanların personele tahsis ve dağıtımı; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği göz önünde bulundurularak ilgi (a) genelge hükümleri doğrultusunda yürütülmekteydi. Ancak son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumunda çeşitliliğin artmış olması, Bakanlığımızda alternatif istihdam yöntemlerinin uygulanması ve insan kaynaklarının da eskiye oranla sayı ve istihdam türü itibariyle artmış olması münasebetiyle taşra teşkilatı personelinin yararlanabileceği kamu konutu niteliğindeki lojmanların tahsisine ilişkin daha önce düzenlenmiş olan ilgi (a) genelge ile ilgi (b) Makam onayının günümüz şartlarında ihtiyaca cevap veremediği anlaşılmış; bu itibarla, anılan genelge ve Makam onayı bu tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

            Bakanlığımız taşra teşkilatı personelinin yararlanacağı kamu konutu niteliğindeki lojmanların tahsisi ve kullanımına ilişkin iş ve işlemlerde göz önünde bulundurulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1) Her ilde üç kişiden oluşan Lojman Tahsis Komisyonu oluşturulacaktır.

2) Lojman Tahsis Komisyonu; il sağlık müdürü başkanlığında, idari ve mali işlerden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı ve personelden sorumlu il sağlık müdür yardımcısından oluşur. Komisyonun yedek üyeleri ise il müdürlüğündeki idari ve mali işler şube müdürü ile personel şube müdüründen oluşur.

3) Birinci basamak sağlık kuruluşlarına tahsisli lojmanlardan il ve ilçe merkezlerinde bulunanlar ayrı ayrı gruplanacaktır. Büyükşehir belediyesi içerisindeki ilçeler il merkezi olarak kabul edilecektir.

4) İl merkezlerindeki lojmanların en fazla % 30’u, ilçe merkezlerindekilerin ise en fazla % 20’si görev tahsisli olarak ayrılacak, geri kalanlar ise sıra tahsisli olacaktır. Ancak il ve ilçe merkezinde her halükarda birer lojman görev tahsisli olarak ayrılacaktır.

5) Görev tahsisli lojmanların dağıtımı ek-1’deki listeye göre yapılacaktır. Ek-1’deki kadrolara ikinci görevle veya vekâleten atanmış olanlara da görev tahsisli lojman verilebilecektir.   

6) Sıra tahsisli lojmanların hizmet sınıflarına göre dağılım oranı aşağıdaki şekilde planlanacaktır:  

Hizmet Sınıfları                                      İl Merkezleri             İlçe Merkezleri

a) Sağlık Hizmetleri Sınıfı                          % 20                           % 20

b) Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı            % 50                           % 60

c) Genel İdare Sınıfı Hizmetleri                  % 10                           % 10

d) Teknik Hizmetler Sınıfı                           % 5                                -

      e) Yardımcı Hizmetler Sınıfı                       % 15                           % 10

7) İl merkezlerindeki lojmanlar için öncelikle; İl sağlık müdürlüğü ve aile sağlığı merkezleri hariç olmak üzere il merkezindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında (Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS-AP, Verem Savaş Dispanseri, 112 Acil Sağlık İstasyonu, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı vb.) kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personel başvurabilecektir. Bu madde kapsamında gerekli tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde, bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları başvuru yapabilecektir.

8) İlçe merkezlerindeki lojmanlar için öncelikle; İlçe merkezindeki -aile sağlığı merkezleri hariç- birinci basamak sağlık kuruluşlarında (Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS-AP, Verem Savaş Dispanseri, 112 Acil Sağlık İstasyonu, İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarı, İlçe Entegre Hastanesi vb.) kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personel başvurabilecektir. Bu madde kapsamında gerekli tahsis işlemleri yapılarak sonuçlanmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde, bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları başvuru yapabilecektir.

9) İl ve ilçe merkezi dışındaki lojmanlar için öncelikle o bölgedeki sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı elemanları sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

10) Lojmanlar için talep tarihleri, talepli personelin puanlama listeleri ile lojman tahsis komisyonu kararları il sağlık müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

11) Sağlık evi lojmanlarında sağlık evinde görevli personel hizmet tahsisli olarak oturacaktır. Ancak, ildeki lojman tahsis komisyonunca Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hizmet tahsisli lojman tanımına girmediğine karar verilen lojmanlar hizmet tahsisli lojman olarak değerlendirilmeyecektir.

12) Herhangi bir sebeple boş kalan ve il genelinde Bakanlığımız personelince talep edilmeyen lojmanların sağlık personeli dışındaki şahıslara şartlı olarak tahsisi ancak il defterdarlığı milli emlak müdürlüğünün olumlu görüşü ve lojman tahsis komisyonunun kararı ile gerçekleştirilebilecektir.

13) Hizmet binasına dönüştürülmesi düşünülen lojmanlar ile ihtiyaç kalmaması nedeniyle Milli Emlak Müdürlüğüne devredilecek olan lojmanlar için Valilik onayı alınarak Bakanlığa gönderilecek ve Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde işlemler tekemmül ettirilecektir.

14) Yataklı tedavi kurumlarına tahsisli lojmanlar için 13/01/1983 tarihli Yataklı Tedavi Kurumları Konut Yönergesi uygulanacaktır.

 

15) Lojmanlar için puanlama, oturma süresi ve bu genelgede belirtilmeyen sair hususlar için Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                               

 

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

 

 

 

EK:

1- Liste

 

Dağıtım:

Gereği                                                                               Bilgi:

81 İl Valiliğine                                                                   Teftiş Kurulu Başkanlığına

                                                                                         Hukuk Müşavirliğine

  

 

EK- 1

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞANLARDAN, GÖREV TAHSİSİLİ LOJMAN VERİLECEKLERİN GÖREV ÜNVANLARINI VE ÖNCELİK SIRASINI GÖSTEREN LİSTEDİR.
İl Merkezleri;
1-      İl Sağlık Müdürü
2-      İl Sağlık Müdür Yardımcısı
3-      İl Halk Sağlığı Laboratuarı Müdürü (Özel lojmanı yoksa)
4-      İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü
5-      İkinci İl Sağlık Müdür Yardımcısı
6-      İkinci İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü

İlçe Merkezleri;
1-      İlçe Sağlık Grup Başkanı
2-      İlçe Halk Sağlığı Laboratuarı Müdürü

 

NOT: Kâfi miktarda görev tahsisli lojman yoksa mevcut lojmanlardan görev tahsisliye ayrılanlar yukarıdaki öncelik sırasına göre dağıtılacaktır.