Kanser Kayıtları ( Genelge - 2006 / 9 )

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

Sayı    : B100KSD0000007-5010/ 35                                                                                                                                        24 Ocak 2006
Konu  : Kanser Kayıtları

GENELGE
( 2006 / 9 )

           Sağlık  Müdürlükleri  Kanser Kayıt  Merkezleri ile Hastanelerde oluşturulan  Kanser Kayıt Birimlerinin işleyişi, örgütlenmesi, fiziki ve teknik donanımı ile idari yapılarındaki görülen değişim, gelişim ve eksikliklerden dolayı aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.Yapılması öngörülen düzenlemeler ile merkezlerde uygulama birliğinin sağlanması, verimlilik ve etkililiğin arttırılması amaçlanmıştır.
            1- 2006 yılında Başkanlığımızca ülke genelinden pasif sistem ile kanser kayıtlarını toplamak yerine seçilen bazı illerden “Aktif Sistemle“ veri toplanması çalışmalarına başlanacaktır. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Edirne, Van, Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri  illeri kanser kayıtlarının aktif sistemle toplanacağı illerdir.
            2- Adı geçen illerde 01.01.2006 tarihinden itibaren aktif sistemle çalışacak “Kanser Kayıt Merkezleri“ kurulacaktır. Ayrıca bu illerdeki hastanelerde “Kanser Kayıt Birimleri” kurulacaktır. Birim kurulacak hastanelerin seçimi İl Kanser Danışma Kurulu kararıyla birim kurulacak hastaneler seçilir.
            3- Kanser Kayıt Merkezleri faaliyetlerini 14 Aralık 2000 tarih ve  24260 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliğine  tabi olarak yürütürler.
            4- Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Merkezi,  Hastane Baştabipliği de Kanser Kayıt Birimi için en geç 31 Mart 2006 tarihine kadar yeterli oda, oda tefrişi (masa, sandalyeler, kilitli dolaplar, telefon, bilgisayar, internet erişimi vb.) sağlamalıdır. Müdürlük en geç 14 Nisan 2006 tarihine kadar merkezin durumu hakkında Başkanlığa rapor göndermelidir.
            5- Kanser Kayıt Merkezleri yazışmaları Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Sağlık İstatistikleri Şube Müdürlüğü aracılığı ile yürütülür. Hastane Kanser Kayıt Birimlerinin yazışmaları Baştabiplik aracığı ile yapılır.
            6- Kayıt merkezleri bir Sağlık Müdür Yardımcısının Sorumluluğunda, Hastane Kanser Kayıt Birimi ise bir Başhekim Yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini yürütürler.
            7- Sağlık Müdürlüklerince merkez için Valilik onayı ile en az 1 hekim ile en az 3 sağlık personelini görevlendirme ile merkezde istihdam edilir. Başhekimlikler ise biri hekim en az 2 sağlık personelini Müdürlükten onay alarak Kanser Kayıt Biriminde görevlendirirler. Sertifika veya katılım belgesi almış merkez veya birimde halen çalışanlar görevlerine devam edecek olup, bu personeller içinde Valilik / Müdürlükten onayları alınarak genelgenin yayınını takiben 1 ay içerisinde kimlik bilgileri Başkanlığa gönderilir.
            8- Merkez ve Birimlerde memur kökenli kayıt elemanı ve/veya birim elemanı çalışıyor ise bu elemanlarla birlikte çalışmak üzere en az 1 sağlık personeli daha görevlendirilir.
            9-  Her kayıt merkezinin ve kayıt biriminin personellerinin onayları ile birlikte ad ve soyadları, unvanları, cep telefonu, iş telefonu ve faksları 1 Şubat 2006 tarihine kadar Başkanlığa gönderilir.
            10-  Kanser Kayıt Merkezlerinde Müdürlüklerce en az 2 “Gezici Kanser Kayıt Elemanı” görevlendirilir. Gezici Kanser Kayıt Elemanları Kanser Kayıt Birimi olmayan hastane veya mevcut birimin yetersiz kaldığı hastane ve sağlık kuruluşları ile özel patoloji laboratuarlarından veri toplanması çalışmalarını yürütürler. Gezici Kanser kayıt elemanları Müdürlük, sağlık ocaklarından vb. sağlanacak olup, Valilik görevlendirmesini takiben 1 Şubat 2006 tarihine kadar ad, soyad, unvanı, asıl kurumu ile iş telefonu, cep telefonu ile faksı Başkanlığa gönderilir.
            11- Gezici Kanser Kayır Elemanlarının hastanelere ulaşımı için gerekli olan yol parası ve öğlen yemekleri, elemanların mağdur edilmeyeceği ve çalışmaların aksatılmayacağı bir şekilde İlin olanakları kullanılarak karşılanır.
            12- Kanser Kayıt Elemanları ile Hastane Kayıt Birimi elemanları başka bir birimde çalıştırılamaz, başka bir iş için kullanılamaz. Kanser Kayıt Birimleri Başhekimliğe bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.
            13- Kanser verileri gizlilik kurallarına tabi olduğundan müdürlüklerde en az iki ve hastanelerde en az bir olmak üzere merkez ve birim için müstakil çalışma odaları düzenlenir. Ayrıca verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanacağı bir kilitli arşiv odası (raflı, kilitli dolaplı v.b)  31 Mart 2006 tarihine kadar sağlanır.
            14- Yeni merkezler Referans tarihi  (veri toplamaya başlanacak esas tanı tarihi) olarak 1 Ocak 2006 tarihini esas alacaklardır.
            15- İl Kanser Danışma Kurulu senede en az 2 kez toplanır ve hastane kanser kayıt birimlerinin durum değerlendirilmesini de gerçekleştirir. Danışma Kuruluna Kanser tanısı koyma kapasitesi olan hastanelerin Başhekimlerinin veya yerine görevlendireceği kanser konusunda bilgili tercihen uzman bir hekimin katılması zorunludur.
            16-  Hastanelerde çalışacak olan kanser kayıt elemanları, gezici kanser kayıt elemanları ve birim elemanlarına Başhekimlik tarafından her türlü kolaylık sağlanmalı ve kanser kaydı alabilecekleri her servis ve birime rahatlıkla girebilmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. Hastanelerde özellikle patoloji laboratuarları  başta olmak üzere laboratuar, arşiv ve poliklinik bilgi işlem şifreleri okuma yetkisi Kanser Kayıt Elemanlarının kullanımına açılmalıdır (1 Ocak 2006 tarihi itibariyle). Bunun mümkün olamayacağı durumlarda şifreyi bilen bir eleman ile kanser kayıt elemanının birlikte çalışması sağlanmalıdır.
            17- Başhekimlerin kayıt elemanlarının kimliklerini kontrol etme ve İl Müdürlüklerinden doğrulatma hakkı ve yetkisi vardır.
            18- Başhekimlik Kanser Kayıt Birimine hastane imkanları ile en az 1 bilgisayar ve internet erişimi 31 Mart 2006 tarihine kadar sağlar.
            19- Sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı Başkanlığında Kanser Kayıt Merkezi ve Birim elemanları ile aylık toplantılar yapılır ve üçer aylık Değerlendirme Raporları Başkanlığa gönderilir.
            20- Kayıt Merkezi ve Kayıt Birimi elemanlarının zorunlu nedenlerle bu görevlerinden ayrılmaları durumunda 1 ay içinde Başkanlığa bu isimlerle birlikte görevlendirilen yeni personelin ismi ve bilgileri de gönderilir.
 

 

                                                                                                                Prof. Dr. Recep AKDAĞ
                                                                                                                             Bakan
 
 

Dağıtım :
Gereği   :
Antalya, Edirne, Eskişehir,
Erzurum, Kayseri, Şanlıurfa,
Trabzon, Adana, Ankara, İstanbul,
İzmir, Bursa, Samsun, Van Valiliklerine
 


Güncelleme Tarihi 22/01/2020