Mal Bildirimi Hakkında Genelge

Tarihi:07.01.2000  Sayısı:3021

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
ANKARA
 
Sayı : B100PER0730022 /3021
 
Konu : Mal Bildirimi                                                                                                                              07.01.2000
 
 
 
 
İLGİ:
 
a) 01.02.1995 tarih ve 02302 sayılı Genelge.
b) 18.09.1995 tarih ve 123227 sayılı Genelge.
c) 20.01.1997 tarih ve 5265 sayılı Genelge.
d) 08.11.1999 tarih ve 124812 /20236 sayılı Genelge.
 
 

Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 3628 sayılı "Mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1’inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları ve borçlan hakkında;
1-İlk defa bir göreve atananların, göreve atanmada gerekli belgelerle birlikte,
2-Görevine devam edenlerin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri,
3-Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,
4-Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
Bu nedenle; mal bildirimi verilmesi Kanun gereği olup, l’inci maddede yazılı bildirim verilmediği takdirde atama yapılmayacağı, atama ve yükselmeler ile her türlü özlük hakları Bakanlığımıza ait personelden alınacak mal bildiriminin ( kapalı zarf içinde) belirtilen zamanlarda Bakanlığa gönderilmesini, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’na göre Vilayet memuru sayılan personelin özlük dosyalarında muhafaza edilmesini, merkezde ise; Personel Genel Müdürlüğüne intikalinin sağlanmasının gerektiği ilgi (a,b,c ve d) genelgemizle bildirilmiştir.
Ancak; 3628 sayılı kanunla düzenlenen Mal Bildirim Formu Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden tanzim edilmiş ve 31.12.1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bilgi edinilmesini ve bundan böyle mal bildiriminde bulunanların ilişik olarak gönderilen formu doldurmalarını ve konunun hassasiyetle takibini ve tüm personele tebliğini önemle arz/ rica ederim.

 
 
Uz.Dr.Hacı ÇELİK
Genel Müdür

 


Güncelleme Tarihi: 03/10/2011