ANA SAYFA

Sözleşmeli Personeli Alımı Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 03/10/2011

Tarihi:04.11.2003  Sayısı:145974 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.100.PER-00-000
Konu : Sözleşmeli Personel

 

....................................VALİLİĞİNE

(Sağlık Müdürlüğü)

 

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasına imkan sağlayan 4924 sayılı Kanun 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete’de, bu Kanuna dayanılarak hazırlanan “Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği” de 02.09.2003 tarih ve 25217 sayılı, bu Yönetmelikte değişiklik yapan düzenleme ise 30.10.2003 tarih ve 25275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İl Sağlık Müdürlüklerinin de görüşü alınmak suretiyle ilgili mevzuat gereğince; Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanmış en son ilçe bazındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak Bakanlığımızca hazırlanan sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve sözleşmeli sağlık personeli dağılımına ait Bakanlar Kurulu Kararı 24.09.2003 tarih ve 25239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu karar doğrultusunda hizmet birimleri ve pozisyon unvanları itibariyle Maliye Bakanlığınca vize işlemleri tamamlanmış ve vizelenmiş pozisyon cetvelleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 23.10.2003 tarih ve 141173 sayılı yazısı ekinde ilinize gönderilmiştir.

Sözkonusu kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince sözleşmeli personel olarak; uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına her türlü atamalar kura ile, diğer sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ise merkezi sınavla yapılacaktır.

Merkezi sınavla atanması öngörülen ve Maliye Bakanlığınca hizmet birimleri itibariyle vize edilen; 100 Diyetisyen, 100 Fizyoterapist, 100 Psikolog, 500 Sağlık Teknikeri (Acil Tıp), 30 Sağlık Teknikeri (Odyometri), 3601 Ebe, 2184 Hemşire, 1040 Sağlık Memuru (Acil Tıp), 750 Sağlık Memuru (Anestezi), 750 Sağlık Memuru (Laboratuvar), 750 Sağlık Memuru (Röntgen), 340 Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) ve 1010 Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olmak üzere toplam 11255 adet sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu için Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 13 Aralık 2003 te merkezi sınav yapılacaktır.

Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 24 İl Merkezinde yapılacaktır. Sınav başvuruları 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulacak başvuru bürolarına 7 Kasım 2003 tarihine kadar yapılacaktır.

Sınav sonuçları 29.12.2003 tarihinde, adayların ikâmet ettikleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde askıda kalmak suretiyle ilanen duyurulacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir. Ayrıca sınav sonuçları, bu tarihten itibaren Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığının internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav sonucu yerleştirilen adaylara ait listeler, yerleştirildikleri il bazında sınavı yapan kurum tarafından İl Sınav ve Kura Komisyonlarının atama ve yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere İl Sağlık Müdürlüklerine ayrıca gönderilecektir.

Ayrıca, 940 uzman tabip, 2545 pratisyen tabip, 160 diş tabibi ve 100 eczacı unvanlı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için kura işlemi Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 10.12.2003 tarihinde adayların katılımına açık olarak bilgisayar ortamında yapılacaktır. Bu unvanlara atanmak için başvurular ekte örneği gönderilen başvuru formuna (Ek-1) uygun olarak 10-19 Kasım 2003 tarihleri arasında, İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulan İl Sınav ve Kura Komisyonlarına yapılacaktır.

Başvuru formları İl Sağlık Müdürlüklerinde evrak giriş kaydı yapılarak adaylardan teslim alınacaktır.

Adayların, başvuru formunu doldurmadan önce sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanan bilgi notu ( Ek-2) ile bu unvanlara ilişkin tercih edilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ( Ek-3) ilişikte gönderilmiş olup, İl Sağlık Müdürlüklerinde tüm adaylar tarafından görülebilecek uygun bir yere asılmaları gerekmektedir.

İl Sınav ve Kura Komisyonları ise kura için yapılacak başvurulara ilişkin bilgilerin öncelikle günlük olarak bilgisayar ortamında (ÇKYS projesi kapsamında İKYS-İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi modülünün ilgili bölümünde) girilmesini ve kontrolünü sağlayacaklar ve bilahare tüm başvuru formlarını Valilik üst yazısı ekinde bu formlara ilişkin tanzim edilecek bir listeyle birlikte en geç 21 Kasım 2003 günü mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilecek bir kurye ile Bakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

Çekilecek kura sonucunda yerleştirilenlere ilişkin listeler en geç 12.12.2003 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerinde asılmak suretiyle ilanen duyurulacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir. Ayrıca, kura sonuçları Bakanlığımız internet sitesinde de ( www.saglik.gov.tr ) yine en geç 12.12.2003 tarihinde ilan edilecektir.

10.12.2003 tarihinde çekilecek kura sonucu yerleştirilen adaylar 12-22/12/2003 tarihleri arasında, 13.12.2003 tarihinde yapılacak sınav sonucu yerleştirilen adaylar ise, 29.12.2003-09.01.2004 tarihleri arasında yerleştirildikleri hizmet biriminin bulunduğu İl Sınav ve Kura Komisyonuna atanmak için istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Gerek çekilecek kuraya ilişkin müracaat evraklarının kabulü gerekse kura ve sınav sonucunda yerleştirileceklerle ilgili işlemleri yapmak üzere Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi hükmü doğrultusunda;

a) Kuraların başvurularını kabul ederek kurayı yapacak Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna intikal ettirmek,

b) Sınav ve kura sonucu yerleştirilenlerin, atamaya esas belgelerini kabul ederek, şartları tutanların atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

c) Bakanlık tarafından yetki verilmesi halinde, kuraların yaptırılması, kura sonucu yerleştirmeler ve kuraya yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

d) Sınav ve kuraya ilişkin Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

üzere vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında en az iki üyesi ilde Bakanlığımıza bağlı sağlık teşkilatı mensubu olmak üzere toplam 5 üyeden oluşan İl Sınav ve Kura Komisyonu’nun kurulması gerekmektedir.

Komisyonun sekreterya işlemleri ise İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülecektir.

Bu nedenlerle; yukarıda belirtilen görevlerin aksatılmadan yerine getirilebilmesi bakımından İl Sınav ve Kura Komisyonlarının bir an evvel kurulması ve çalışmalara başlaması ile komisyona ilişkin bilgilerin en geç 10 Kasım 2003 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesine istinaden; Bakanlık Makamının 04.11.2003 tarih ve 22939 sayılı onayı ile; 13.12.2003 tarihinde yapılacak sınav ile 10.12.2003 tarihinde çekilecek kura sonucu yerleştirilenlerden İl Sınav ve Kura Komisyonunca atama şartlarını taşıdıkları belirlenenlerin atamasına esas olmak üzere bunlarla hizmet sözleşmesi yapılması hususunda Valilik Makamından alınacak onayı müteakip hizmet sözleşmelerinin Bakan adına İl Sağlık Müdürleri tarafından imzalanması ve atama işleminin bu şekilde tamamlanması uygun görülmüştür.

İl Sağlık Müdürlükleri, atanmak için başvuruda bulunanların işlemlerini herhangi bir şekilde mağduriyetlerine meydan verilmemesi için diğer müracaatların tamamlanmasını beklemeden sonuçlandıracaklardır.

Sözleşmeli Sağlık Personelinin İstihdamına ilişkin bu kapsamda yapılacak işlemlerin ilk olması ve gerek kura başvurularının, gerekse kura ve sınav sonucu yerleştirileceklerle ilgili atama işlemlerinin belirli bir takvime bağlanmış olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinin İl Sınav ve Kura Komisyonlarının teşkili ile diğer hazırlıklarını tamamlamış olmaları büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla, aşağıda belirtilen hususların bazılarının yapılması veya yapılmasının sağlanması, bazılarının ise bilinmesi gerekmektedir.

1- Sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin her türlü tıbbi cihaz, makine, teçhizat ve fiziki durumlarının gözden geçirilerek hizmet verecek şekilde eksikliklerinin en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir.

Bu eksikliklerin mevcut ve yerel imkanlarla giderilememesi halinde ise Bakanlığımız ilgili birimleriyle irtibata geçilerek eksiklerin giderilmesi sağlanacaktır.

2- Sağlık hizmetinin sunumunda aksaklıklara neden olmamak ve atanacak personelin mağdur edilmemesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı yerlerde Bakanlığımız personeli dışındaki personele tahsis edilmiş olan lojmanların ilgili mevzuat çerçevesinde boşaltılarak ataması yapılacak personele tahsis edilmek üzere hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.

3- Sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirleyen “Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar” ve eki ücret oran tabloları (Ek-4) genelge ekinde gönderilmektedir.

4-Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak disiplin cezaları ile sicil hususunda “Sözleşmeli Personel Disiplin Cezalarının Uygulanması ile Sicil Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ,

Sözleşmeli personelin, görev yeri, görevi dahilinde yapacağı işlerin tanımları, uyacakları mesleki ve etik kurallar, ödev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları belirleyen “Tip Sözleşme Örnekleri” ,

Sözleşmeli personelin ödüllendirilmesine ilişkin “Başarı Değerlendirmesi Usul ve Esasları”

bilahare ilinize gönderilecektir.

5-Sözleşmeli personelin, ilk defa, yeniden ve naklen dahil tüm atama işlemleri, “Her türlü atama ve yükselme dahil tüm özlük işleri Bakanlığımızca ifa edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinden” farklı olarak illerde yapılacağından, sadece bu kapsamda görev yapacak personelin her türlü özlük ve sicil işlemleri de İl Sağlık Müdürlüklerince yerine getirilecektir.

Bunu teminen ise, 4924 sayılı Kanun ile Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla 5442 sayılı İller İdaresi Kanuna göre ilinizde görev yapan gerek genel idare hizmetleri, gerekse yardımcı hizmetli personelde olduğu gibi;

I- Her sözleşmeli personel için bir sicil karnesi açılacaktır.

Sicil karnelerinde personelin;

- Nüfus bilgileri,
-Öğrenim durumu,
-Görev yeri,
- Göreve başlayış ve ayrılış tarihleri
- Naklen gelmiş ise, geldiği kurum ve unvan
- Brüt Ücreti,
- Emekli keseneğine esas aylığının derece/kademesi
- Aldığı ödül ve cezalara,

ilişkin bilgiler işlenecektir.

II- Yine bu kapsamdaki her personel için; ayrı ayrı birer özlük ve sicil dosyası açılacaktır.

-Özlük dosyasına; Hizmet sözleşmesi, izin ve rapor belgeleri, ödül ve cezaya ilişkin belgeler , nakil onayları ile diğer işlemlere ait onay ve evraklar,

- Sicil dosyasına ise; sicil raporları, mal bildirim beyannameleri (kapalı zarf içerisinde), teftiş raporları v.b. belgeler,

konulacaktır.

III- Gerek kura, gerekse merkezi sınav sonucunda sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilecek her aday, Bakanlıkça tutulacak sicil kütüğüne öncelikle kayıt edilecek ve daha önce Bakanlığımızdan sicil numarası almış olsa bile, diğer personel sicil rumuzlarından ayırt edilebilmesi için farklı sicil rumuzları altında unvanlar itibariyle kendilerine yeni bir sicil numarası verilecektir.

Bu sicil numaraları özellikle hizmet sözleşmelerinde yer almak üzere atamalarının yapılacağı İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hususların titizlikle takibi ile ifasının sağlanmasını önemle rica ederim.

 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

 

 

EKLER :

Ek-1 Başvuru formu (2 sayfa)
Ek-2 Bilgi notu (11 sayfa)
Ek-3 Kura ile atanacak sağlık personeli pozisyonları (1 sayfa)
Ek-4 Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar (3 sayfa)