Resmi Araç Kullanımı Hakkında Genelgeler

Tarih/Sayı:09.05.2001/2793-30.06.2000/5014-18.11.1996/6299

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı

 

Sayı : B100İMİ0000013/2793

Konu : Taşıt Kullanımı

09 MAYIS 2001

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 01.05.2001 tarih ve 2001/23 sayılı genelgesi ile Bakanlığımız Merkez teşkilatına ait taşıtların kullanılmasında ve uygulanmasında zorunlu hususlar aşağıda belirtilen şekilde uyulacak ve uygulanacaktır.

1- 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre 1 sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, 2 sayılı cetvel uyarınca Makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir Makama taşıt tahsis edilmeyecektir.
Mesai saatleri içerisindeki ve il dışı görevlerde Bakanlık havuzunda bulunan araç görevlendirilmek suretiyle hizmet verilecektir.
2- Bu genelge kapsamına dahil Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Kurul Başkanları, Bağımsız Daire Başkanları ikametgahları ile görev yerleri arasında istedikleri taktirde sabah-akşam geliş-gidişleri hizmet araçları ile toplu olarak sağlanacak veya 04.05.2001 tarih ve 24392 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğü giren kanuna göre Ticari Taşıtlardan yararlanabilecektir.
3- Sözkonusu genelgede belirtilen esaslar dışında hiçbir Bakanlık aracına Resmi plaka dışındabaşka bir plaka takılmayacaktır.
4- Bakan makamı ve Müsteşar makamı dışında hiçbir araç mesai harici, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde kullanılmayacaktır.
5- Mesai saatleri içerisinde toplu taşım araçları gitme imkanı bulunan veya çok yakın olan görevlendirmelerde araç talebinde bulunulmayacaktır.
6- Bakanlığımız birimlerinin iştirak etmesi gereken Bakanlık dışı toplantılara ilgili birimler gerekli koordineyi sağlayarak mümkün olduğunca az araçla katılımlar sağlanacaktır.
7- Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Merkez Saymanlığı hizmetlerinde (1) Birer adet araç görevli olacaktır. Bu araçlar hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Bakanlık garajına çekilecektir.
8- Resmi taşıtlar görevlendirildikleri işlerin dışında veya özel işlerde kesinlikle kullanılmayacaktır.
9- Tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında Bakanlık Nöbetçi memurluğu sorumluluğunda yeteri kadar nöbetçi araç bulundurulacaktır. Bu araçlar mesai günlerinde mesaiye kalan üst düzey yöneticiler tarafından 20.30 ’ dan sonra kullanılacaktır.
10- Taşıt görev emriyle teşvik edilmeyen kullanımlar ile görev emrinde belirtilen görevlendirilmenin güzergahını aşan kullanımlarda, bu taşıtları kullananlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
11- Bakanlığımız Merkez Teşkilatına ait ( Bakan ve Müsteşar Makamı hariç ) tüm araçlar mesai bitiminde Bakanlık Garajına çekilecektir.
12- Yukarıda belirtilen araçların dışında kalan taşıtlar, idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığındaki havuzda toplanacak, Birimler resmi işler için araç taleplerini, Teknik İşler ve Ulaştırma Şube Müdürlüğünden " Taşıt Görev Emri " formu ile yapılacaktır. Söz konusu formlar eksiksiz ve açık şekilde tanzim edilecek ve birim amiri ( Kurul Başkanı, Genel Müdür, Müstakil Daire Başkanı veya bunların yardımcıları ) tarafından imzalanacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Doç.Dr. Osman DURMUŞ
Bakan

 

D a ğ ı t ı m :
B Planı

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı

 

Sayı : B100İMİ0000013/ 5014

Konu : Araç Kullanımı

30 HAZİRAN 2000

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı makam ve hizmet araçlarının ne şekilde kullanılması gerektiğine dair esaslar ; 237 sayılı Taşıt kanunu, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1994/32, 1997/68, 1998/24 sayılı genelgelerde belirtilmiştir.

Sözkonusu 237 sayılı taşıt Kanunu ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün yayımlanmış olduğu genelgelere istinaden Müsteşarlık Makamı 17.06.2000 tarih ve 2934 sayılı genelge yayımlanmıştır.

Ancak Müsteşarlık makamının 17.06.2000 tarih ve 2934 sayılı genelgenin yayımlanmış olduğu tarihten bugüne kadar zaman zaman denetimler yapılmış buna rağmen bazı aksaklıkların meydana geldiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle ;

1- Her aracın ayrı ayrı araç sürücülerine zimmetlenmesi, araçların bakım - onarım ile gerekli temizlik işlerin araç şoförü tarafından yaptırılması , kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve hasarı araç sürücüsü tarafından karşılanacaktır.

2- Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günlerinde araçların Bakanlık Araç Parkına bırakılması, lüzum ifa eden resmi görevlerde araç onayı ve taşıt görev emri ile belgelenmesi gerekmektedir.

3- Bakanlık ve Müsteşarlık makamında kullanılmakta olan araçlar dışında kalan diğer araçların mesai bitim saatinden sonra Bakanlık araç parkına bırakılacaktır. Bırakılmadığı ve Bakanlık dışında meydana gelebilecek hasar, hırsızlık v.b. gibi hallerde her türlü sorumluluğu bağlı bulunduğu birim amirinin olacaktır.

4- Araç kullanım esnasında yukarıda bahis konusu olan Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün tasarruf genelgelerinde ve 237 sayılı sayılı Taşıt Kanununda belirtildiği üzere tasarrufa titizlikle uyulacaktır.

5- Araçların tahsis edildiği birim amirlerin izinli, raporlu oldukları hallerde ve tahsisli araçlar ile göreve gidilmediği hallerde il dışı ve yurtdışı görevlerde bulundukları zamanlarda kullanılmakta olan araçların muhafaza edilmek üzere İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı emrinde görev yapmakta olan Bakanlık garaj amirliğine teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen esaslara titizlikle uyulması hususunda gereğini rica ederim.
 

Doç.Dr. Haluk TOKUÇOĞLU
Müsteşar

D a ğ ı t ı m :
B Planı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı

 

Sayı : B100İMİ0000013/6299

Konu : Resmi Araç Kullanımı

18 KASIM 1996

 

İlgi:a.) Maliye Bakanlığının 15 Mart 1995 tarih ve 22228 sayılı Bütçe Uygulama talimatı.
     b.) 16 Mayıs 1995 tarih ve 3405 sayılı genelge.

İlgi (a) Bütçe Uygulama talimatı doğrultusunda yayımlanan ilgi (b) genelge ile Bakanlığımıza ait taşıtların kullanılmasında alınması ve uygulanması zorunlu olan ve aşağıda belirtilen hususlara riayet edildiğinden, bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Resmi taşıtlar, tahsis edildikleri işlerin dışında veya özel işlerde kesinlikle görevlendirilmeyecektir. Örneğin, ikametgahlara gazete, dergi gibi yayınlar götürülüp getirilmeyecek ve özel amaçla resmi taşıt kullanılmayacaktır.

2- Tatil günlerde ve mesai saatleri dışında Bakanlık Nöbetçi Memurluğu sorumluluğunda bulunan araçlar, sadece mesaiye kalan üst düzey yöneticiler tarafından ve mesai günleri ancak, saat 20.00 ’den sonra kullanılabilecektir. Bakanlığımız dışından bu saat’ten sonra gelip resmi olmayan işler için, araç tahsisi isteyenlerin bu talepleri, kesinlikle yerine getirilmeyecektir.

3- Mesai saat’leri içerisinde Toplu Taşıma Araçları ile gitme imkanı bulunan veya çok yakın olan görevlendirilmelerde, araç talebinde bulunulmayacaktır. Resmi görevler haricinde taşıt talebinde bulunulmayacak, bu tür talepler olursa kesinlikle karşılanmayacaktır.

4- Makamlarına hizmet aracı verilen birimler, bu araçları ancak mesai ( 08.00-20.00 ) saatleri içerisinde resmi görevler için kullanılacak, bu araçlar görevlerinin bitiminde Bakanlık park yerine bırakılacaktır. Bu tür uygulamaların sonucundan ilgili birim amiri sorumlu tutulacaktır.

5- Bakanlığımız birimlerinin iştirak etmesi gereken Bakanlık dışı toplantılara ilgili birimler gerekli koordineyi sağlayarak mümkün olduğunca az araçla katılınması sağlanacaktır.

6- Kendilerine müstakil araç tahsis edilen üst düzey yöneticiler daha önce makam onayı ile belirlenen aylık akaryakıt sarfiyatlarına riayet etmek için azami gayret gösterilecektir.

7- Taşıt görev emriyle teşvik edilemeyen kullanımlar ile görev emrinde belirtilen görev güzergahının dışına çıkanlar, görevi kötüye kullandığı tespit edilenler ve ettirenler hakkında yasal işlem yapılacak ve masrafları ile iradenin uğradığı zararlar tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte, Başbakanlığın 09.08.1994 tarih ve 1994/32 sayılı genelgeleri doğrultusunda belirtilen diğer tedbirlerin uygulanmasında da gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

Dr. Yıldırım AKTUNA
Bakan

D a ğ ı t ı m :
B Planı


Güncelleme Tarihi: 19/12/2012