Resmi Mühürler Hakkında Genelge

Tarihi:25.02.1998  Sayısı:754   

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

Sayı : B100İMİ0000012/754
Konu : Resmi Mühürler

Genelge Tarihi : 25.02.1998
Genelge Numarası : 754

 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılmakta olan Resmi Mühürler ile Mühür Beratının sık sık kaybedildiği ve/veya çalınmakta olduğu tesbit edilmiştir.

Berat kağıdı ve/veya mühürün kaybedilmesi ve/veya çalınması halinde; 12.09.1984 tarih ve 18513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince ilgili kurum veya kuruluş tarafından aşağıdaki belgeler tanzim edildikten sonra zaman geçirilmeden Bakanlığımıza ve ayrıca da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, gönderilecektir.

a) Olay ve olay yeri tesbit tutanağı,

b) Mahalli kolluk kuvvetlerine müracaat ve kolluk kuvvetlerince tutulacak tutanak,

c) Olayın Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirilmesi için yapılan müracaat yazısı ile birlikte Savcılıktan bu hususta alınacak belge,

d) Muhakkik tayini ve muhakkik raporu (gerektiğinde kurum dışından muhakkik tayini istenilecektir.),

e) Adli ve İdari tahkikatlarla ilgili olarak da;

- İdari tahkikatlar muhakkiklerce mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılarak bilgi ve belgeleri tahkikatın tamamlanmasını müteakip,

- Adli tahkikatlar ise Kurum Amirleri tarafından Hazine Avukatları ile birlikte koordineli olarak yürütülecek ve tahkikatın her safhasından Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına mutlaka bilgi verilecektir.

Tahkikatlar sonucunda sorumlu/sorumluların tesbit edilmesi halinde Ayniyat Talimatnamesinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesi ile 13.08.1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nev’i Niteliği ve Miktarlarının Tesbiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler" hakkında Yönetmelik ve mer-i mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Sorumlu/sorumlulardan bedelinin tazmin edilememesi halinde ise 27.07.1953 tarih ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun " ve mer-i mevzuat hükümleri gereğine tazmini cihetine gidilmesi gerekmektedir.

f) Kaybolan ve/veya çalınan Resmi Mühürler 765 sayılı T.C.K.nun 102 nci maddesi gereğince müruru zaman aşımı süresince (Beş yıl) aranması ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde demirbaş kayıtlarından silinmemesi gerekmektedir.

 

Kurumlarınca kaybolduğu bildirilen Resmi mühürlere ilişkin olarak Bakanlığımızca verilecek talimatlar doğrultusunda tüm sağlık kurum ve kuruluşları gerekli takibatları yapacak olup, bu mühürlerin kuruluşlarında bulunması halinde ise kullanılmasına müsaade etmeyecekler ve zaman geçirmeden Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bilgi vereceklerdir.

g) 12.09.1984 tarih ve 18513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Resmi Mühür Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi gereğince Soğuk Mühürler de aynı işleme tabidir.

Bilginizi ve Resmi Mühürlerin yetkililerce muhafazası ile amacına uygun olarak kullanılmaları ve korunmalarının sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin temini ile bu genelgenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini rica ederim.

Prof.Dr.Sedat ÜNAL
Müsteşar

 

 

 

 

 

DAĞITIM :
A Planı


Güncelleme Tarihi: 19/12/2012