Kaybolan ve/veya Çalınan Malzemeler Hakkında Genelge

Tarihi:25.02.1998  Sayısı:752

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

Sayı : B100İMİ0000012/
Konu :Kaybolan ve/veya çalınan malzemeler

Genelge Tarihi : 25.02.1998
Genelge Numarası : 752

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ve kuruluşları demirbaşında kayıtlı bulunan demirbaş malzemelerin her kademedeki personelce korunmaları ve amacına uygun olarak kullanılmaları sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Bundan böyle kaybolan ve/veya çalınan demirbaş malzemeler için ilgili kurum veya kuruluş tarafından aşağıdaki belgeler tanzim edildikten sonra zaman geçirilmeden mutlaka Bakanlığımıza gönderilecektir.

a) Olay ve olay yeri tesbit tutanağı,
b) Mahalli kolluk kuvvetlerine müracaat ve kolluk kuvvetlerince tutulacak tutanak,
c) Olayın Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirilmesi için yapılan müracaat yazısı ile birlikte Savcılıktan bu hususta alınacak belge,
d) Muhakkik tayini ve muhakkik raporu (gerektiğinde kurum dışından muhakkik tayini istenilecektir),
e) Adli ve İdari tahkikatlarla ilgili olarak da;
- İdari tahkikatlar muhakkiklerce mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılarak bilgi ve belgeleri tahkikatın tamamlanmasını müteakip,
- Adli tahkikatlar ise Kurum Amirleri tarafından Hazine Avukatları birlikte koordineli olarak yürütülecek ve tahkikatın her safhasından Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına mutlaka bilgi verilecektir.

Tahkikatlar sonucunda sorumlu/sorumluların tesbit edilmesi halinde Ayniyat Talimatnamesinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesi ile 13.08.1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nev-i Niteliği ve Miktarlarının Tesbiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler hakkında Yönetmelik ve mer-i mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Sorumlu/ sorumlulardan bedelinin tazmin edilememesi halinde ise 27.07.1953 tarih ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu" ve mer-i mevzuat hükümleri gereğine tazmini cihetine gidilmesi gerekmektedir.

f) Kaybolan ve/veya çalınan demirbaş malzemelerin 765 sayılı T.C.K.nun 102 maddesi gereğince müruru zaman aşımı süresince (Beş yıl) aranması ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde demirbaş kayıtlarından silinmemesi gerekmektedir.

Bilginizi ve demirbaşların amacına uygun olarak kullanılmaları ve korunmalarının sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin temini ile bu genelgenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan her kademedeki personele tebliğini rica ederim.

Prof.Dr.Sedat ÜNAL
Müsteşar

 

 

DAĞITIM :
A Planı
 


Güncelleme Tarihi: 19/12/2012