İmza Sirküleri Hakkında Genelge

Tarihi:25.02.1998  Sayısı:753

Genelgeyi (Zip) biçiminde indirmek için tıklayınız.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : B100İMİ0000012/
Konu :İmza Sirküleri

Genelge Tarihi : 25.02.1998
Genelge Numarası : 753

İLGİ : 11.03.1996 tarih ve 820 sayılı yazımız.

832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 43 üncü maddesi hükmü gereğince Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan saymanlar ile saymanlıkların nevi, bulundukları mahaller, görev sahalarının hudut ve şümulü, saymanlıklara bağlı mutemetlikler, depo, ambar ve benzeri işyerlerinin açık adresleri, görev başındaki saymanların ad ve soyadları ile sicil numaraları, aylık, ücret ve derecelerinin her hesap yılı başından önce Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi ve sorumluların imza sirkülerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle kurumunuz ayniyat saymanlığınca, ekte gönderilen formun her yılbaşından önce iki nüsha olarak kurum amirlerince tasdik edildikten sonra (en geç 01 ARALIK tarihine kadar) 1 inci nüshası Sayıştay Başkanlığına, 2 nci nüshası ise Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığına gönderilecektir. (Ek:1-2)

Bakanlığımızın Sayıştay Başkanlığı nezdinde zor durumda bırakılmaması için ilgili personelin bu hususlara titizlikle riayet etmesi gerekmekte olup, aksi takdirde doğacak aksaklıklardan mer-i mevzuat hükümleri gereğince ilgili personel ile birlikte Kurum Amirleri de sorumlu tutulacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.
 

Prof.Dr.Sedat ÜNAL
Müsteşar

 

EKİ : 2 adet form

DAĞITIM:

A Planı
 

 


 AYNİYAT SAYMANLIK VE HESAP BİLGİ FORMU

AYNİYAT SAYMANLIĞININ ADI :
SAYMANLIĞIN İLGİLİ VEYA BAĞLI OLDUĞU İDARE :

SIRA
NO

EBİM
KODU

A- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 43 üncü Maddesine Göre Saymanlık ve Sayman Hakkında Bilgiler :

1

 

Saymanlığın

 

10

a) Açık Adresi

 

11

b) Bulunduğu il ve ilçe, Posta kodu

 

12

c) Fax numarası

 

13

d)Telefon kodu ve numarası

 

14

e)Kuruluş tarihi

 

15

f)Faaliyete başlama tarihi

 
 

g) Önceki adı (isim değişikliği varsa)

 

17

h)Bağlı olduğu Merkez Ayniyat Saymanlığı

 

2

 

Varsa Saymanlığa bağlı mutemetliklerle, depo, anbar gibi işyerlerinin açık adresleri*

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

3

 

Görev başında bulunan saymanın

 

20

a)  Adı ve Soyadı

 
 

21

b)  Sicil No.

 
 

27

c)   Kadro Görev Ünvanı

 
 

22

d)  Aylığa esas derece ve kademesi

 
 

23

e) Bu saymanlıkta görevebaşlama tarihi

 
 

26

f)Kadrosunun dahil olduğu kurum

 

4

24

Saymanlıkta görevli personel sayısı

 

(*) Bu kısma yazılacakların çok olması halinde bildirilecek adresler ayrı bir sayfaya yazılarak forma eklenecektir.
 

 


 

B- Hesapla İlgili Bilgiler :

5

 

Sayıştaya en son hangi devre hesabının
Verildiği ve veriliş tarihi

 

 

6

 

Sayıştaya kaç yıllık devreler halinde
Hesabın verildiği

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bir Yıllık


İki Yıllık

Üç Yıllık

Dört Yıllık

Beş Yıllık

7

 

Son Devre hesabının Sayıştay denetime hazır olup olmadığı

 
C- Sayman Tarafından İletilmesi Uygun Görülen Diğer Hususlar
 

 

 
 
 

Görev Başındaki Sayman

(Tarih – İmza)

 

Not :
-Bu form görev başındaki sayman tarafından doldurularak en geç 31 Mart ........ tarihine kadar Sayıştay Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.
- Forma görev başındaki saymanın ve sorumluların imza sirküleri eklenecektir.
-  Kadrosu Sayman olmasa dahi Ayniyat Saymanı olarak görevlendirilenler de bu formu doldurulacaklardır.
- Formun doldurulmasında doğacak sorunlar için 0.312.310 22 00/402 No.lu telefondan Sayıştay Başkanlığı Genel Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Tekel’den bilgi alınabilinecektir.


Güncelleme Tarihi: 19/12/2012