ANA SAYFA

Eczanelere ilişkin Bölge Eczacı Odalarınca Tasdiklenen/Düzenlenen Raporlar Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 20/03/2007

Tarihi:17.11.2003  Sayısı:2003/23

Konu : Eczanelere ilişkin Bölge Eczacı Odalarınca tasdiklenen/düzenlenen Raporlar


GENELGE TARİHİ: 17 Şubat 2003
GENELGE NO: 2003 /23


İLGİ : 28. 01. 2003 tarih ve (2003/ 17) sayılı Genelgemiz.

İlgi Genelge’ye ektir.
Bilindiği üzere, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Eczane açma/ruhsat, kapama, nakil, isim/adres değişikliğine ilişkin işlemler Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce yürütülmekte iken ;
Bakanlık Makamının 27 Ocak 2003 tarih ve 540 sayılı Olur’u ile, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve yürürlükteki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sözkonusu işlemlerin yürütülmesi yetkisi, Valiliklere/ İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiş ve uygulanması gereken esaslar 2003/17 sayılı Genelgede belirtilmiştir. Uygulamada doğabilecek bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla da aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
Eczane açmak isteyen Eczacılar, yürürlükte olan 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g ) bendi uyarınca "Eczane yapılacak yerin krokisi ile eczacılıkla ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Bölge Eczacı Odası ile İl Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor" ve (h) bendi uyarınca da "Bölge Eczacı Odasınca eczacılık ile ilgili kanunlara uygun olduğu ve muvazaalı olmadığı hususunda verilmiş değerlendirme raporu (Bu rapor, Eczacı Oda Yetkililerince en geç on iş gününde gerekli belgelerle birlikte verilir)" ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvururlar.
İlgi Genelge’nin 1inci maddesinde belirtilen başvuru dosyasının İl Sağlık Müdürlüklerince sonuçlandırılma süresi olan " bir hafta", Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) ve (h) bentleri uyarınca düzenlenen " Uygunluk Belgesi" ve "Değerlendirme Raporu" verildikten sonra başlar.