ANA SAYFA

Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler

GÜNCELLENME TARİHİ : 20/03/2007

Tarihi:06.05.2005  Sayısı:1519

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI: B1001EG0120012   /16346                                                                                 31.MART.2005

KONU:Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler

 

 

 

GENELGE

  2005/..56........

                                                           

Bilindiği üzere, yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde sıkça kullanılan ve/veya kullanılma potansiyeli olan kimyasal madde/prekürsörlerin yasal ticaretlerinin ve yasal amaçlarla kullanımlarının denetimine ilişkin “ Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik” 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin  7. maddesi,  üretime/ithalata konu yönetmelik eki  kimyasal maddelerin yurt içinde  gerekli denetimlerinin yapılabilmesi  adına dağıtım kanallarının her birinin  ve son kullanıcısının  tespit edilmesini  amaçlamış olup, yurt içinde  birden çok satış basamağını içerebilen bu tür kontrole tabi kimyasalların , suiistimalini  önleme  , kaçağa kaymasını engelleme  ve denetimlerinin yaptırılabilmesi adına  kimler tarafından kullanıldığı/ticaretinin yapıldığının  tespit edilmesini öngörmektedir.

   Pazara sunum faaliyetleri ile iştigal eden operatörler,  ithalatı gerçekleştirilmek ve/veya yurt içinde üretilmek suretiyle  ticarete konu olan/ olmayan  tüm   kontrole tabi kimyasal maddelerin her hareketinde  Ek:I’de örneği verilen müşteri/son kullanıcı beyannamesini  antetli kağıda tarih belirtilerek  1 asıl ve 1 suret olarak düzenlemek , söz konusu beyannameyi  imzalamak ,kaşelemek , ve suretini de imzalayıp (yaş imza) kaşeleyerek  mala refakat etmesini sağlamak, mal teslimini takiben bu sureti  kayıtlarda saklamak , aslını da   bir önceki operatöre (malı satın aldığı operatöre) vermek zorundadır.  Söz konusu beyannamenin sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya yerinde görülmek üzere beş yıllık bir süre saklanması zorunludur. Söz konusu maddelerin satışlarının bu  bilgi ve belgeleri vermeyi taahhüt eden firmalara  yapılması  bu  tür bilgilerin sağlanabilmesi adına bir zorunluluktur.

    Kontrole tabi kimyasal maddeyi kendi üretiminde kullanmayıp, satış amaçlı ithal eden  tüm operatörler ticari ad, adres, telefon numarası ve kullanım alanlarının da  yer aldığı müşteri portföyünü  (liste halinde ve ayrıca disket ortamında) Bakanlığa bildirmek, portföyde kayıtlı firmalar dışında yeni bir firmaya satışı yapılmak istendiği  durumlarda  söz konusu firma bilgilerini de Bakanlığa  ivedilikle  bildirmek zorundadırlar.

   Ayrıca; kontrole tabi kimyasal maddelerin  ithalatına ilişkin başvurularda firmaların doldurmakla yükümlü olduğu ek bilgiler formu, güncelleştirilerek ekte tarafınıza sunulmuştur. Bundan böyle Bakanlığımızca  yapacağınız kontrole tabi kimyasal maddelerin ithaline ilişkin başvurularda , Ek:2’de yer alan “Ek  Bilgiler Formu”nun  doldurularak gönderilmesi gerekmektedir.

   Son günlerde gündemi meşgul eden ve  inhalasyon yolu ile kullanılarak suiistimali yapılan uçuçu madde ( tiner, bali v.b. )  imalinde kullanılan toluen, metil etil keton, aseton gibi kimyasal maddeleri de kapsayacak şekilde  uyuşturucu ve psikotrop maddelerin de yasa dışı eldesinde kullanılma potansiyeli olan anılan yönetmelik eki listelenmiş ve listelenmemiş   kimyasal maddelerin suiistimalini  önleme adına  ekte birer örnekleri sunulan “Müşteri/Son Kullanıcı Beyannamesi” ile “İthalat Talebi İle İlgili Ek Bilgiler” formunun  derhal uygulamaya geçirilmesi hususunda  gereğini bilgilerinize rica ederim.   

 

EK:1 Müşteri/Son Kullanıcı Beyannamesi                                            Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

EK:2 Ek Bilgiler Formu                                                                                    Bakan a.

       

                                                                                                              Müsteşar

DAĞITIM:

Kontrole tabi kimyasal maddeler ile iştigal eden firmalar

İlgili Dernekler

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I :MÜŞTERİ/SON KULLANICI   BEYANNAMESİ

 

………………………................adresinde faaliyette bulunan…………………….adlı firmam  Sağlık Bakanlığı  İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan ……………….  tarih ve ……………..sayılı uluslararası ithalat permisi/ yurt içi permisine istinaden ithal edilmiş olan ve/veya .......................................isimli firma tarafından üretilen;………………..(ton,kg) miktarda ................................................GTİP’li ve ...........................................isimli maddeyi    sadece..................................................................................................................................................

amaçlar için kullanılmak üzere ......................................................adresinde bulunan ………………………..............................isimli firmadan  aldım. 

Yukarıda belirtilen maddenin yeniden satılması durumunda veya bir başka müşteriye verilmesi durumunda malı alacak kişinin de aynı belgeyi dolduracağını  ve söz konusu kontrole tabi kimyasal maddenin yasa dışı uyuşturucu ve/ veya psikotrop madde imalinde kullanılmayacağını taahhüt ederim.

 

 

 

 

Bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.                TARİH:..........

 

Yetkilinin Adı-Soyadı :..........................

Görevi :..................................................

Firma Kaşesi ve Yetkilinin İmzası :.......

Yanlış bilgi verilmesi suç teşkil edeceğinden kanuni takibat başlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:II: İTHALAT TALEBİ İLE İLGİLİ EK BİLGİLER FORMU

 

Aşağıdaki sorular, ithalat talebinizin Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir.Eksik cevaplandırılması, işlemlerde gecikmeye neden olabilir.

 

1.) İthalatınız re-export amaçlı mıdır?                                                                     Evet/Hayır

      Evet ise detaylı bilgi veriniz.

 

 

2.) Kontrole tabi kimyasal madde ithalatı için, Genel Müdürlüğümüzden en son aldığınız özel izin  belgesinin;

     Permi No:                           Permi tarihi:

3.)Söz konusu kimyasal madde   a) Kendi üretimimizde.................................amaçla kullanılacaktır,

                                                     b) Gümrükte devir etmek sureti ile satışı gerçekleştirilecektir,

                                                     c)Gümrükleme işlemi tarafımızca gerçekleştikten sonra, yurtiçinde firmalara satılacaktır.

4.)Söz konusu kimyasal maddeyi satmak amacı ile ithal talebinde bulunuyorsanız  sipariş veren/alıcı (Ultimateconsignee)  sizin için yeni bir firma mıdır?                                            Evet/Hayır

 Evet ise firmanın ticari ünvanı, açık adresini ve faaliyet alanını belirtiniz

 

5.) Söz konusu kimyasal maddeye ilişkin siparişiniz yurtdışındaki bir aracı(=broker) vasıtası ile mi verilmiştir?                                                                                                                 Evet/Hayır

Evet ise aracı (broker) firmanın ünvanı ve açık adresini belirtiniz.

 

6.) Yurt dışındaki işlemleri adınıza yürüten, yurt içinde yerleşik bir firma var mı?                 Evet/Hayır

Evet ise firmanın ünvanı ve açık adresini belirtiniz.                    

 

7.) Söz konusu kimyasal maddenin üretildiği ülke adı, üretici firma adı ve adresini belirtiniz.

 

8.) Malın yükleneceği ülke ve yüklenecek ülkedeki maddeyi sağlayan firmanın(=supplier) ünvanı ve açık adresini belirtiniz.

 

9.)İthal talebinde bulunduğunuz kimyasal madde siparişinizin, ödemesinin ne şekilde yapılacağını belirtiniz.

 

10.)Alıcı(=Ultimateconsignee), sözkonusu kimyasal maddenin ambalajlanması ve/ veya etiketlenmesi hakkında firmanızdan özel bir istekte bulundu mu?                                                             Evet/Hayır

    Evet ise açıklayınız.

 

11.) Sözkonusu kimyasal maddenin sevkiyatı

                                                                  a.)Transit sevkiyat ile,

                                                                  b.)Bir serbest bölge veya serbest limandan,

                                                                  c.)Gümrük antreposundan/gümrükten yapılmaktadır.

12.)Kimyasal maddenin millileştirilmesinden (gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasından) sonra dağıtımı nereden ve nasıl gerçekleştirilecektir. (adres belirtiniz.)

 

13.)Söz konusu kimyasal maddenin ithalatının hangi giriş gümrüğünden gerçekleştirileceğini belirtiniz.

Talep Sahibi Firmanın Beyanı:

Bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.                                  Tarih:..........

 

Yetkilinin Adı-Soyadı,Ünvanı :..........................

Firma Kaşesi ve Yetkilinin İmzası :.......

 

Yanlış bilgi verilmesi suç teşkil edeceğinden kanuni takibat başlar