Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 6.7.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin Ek–1 inde yer alan 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aşağıdaki ilkelere göre öncelik sıralaması yapılır:

A) Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri: Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanı tabipler.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarından birinci basamak sağlık hizmeti veren birimlerde ve il sağlık müdürlüklerinde çalışan tabip/diğer uzman tabipler.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarından ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında çalışan tabip/diğer uzman tabipler.

Durumu bu listeye uyan uzman tabip ve tabiplerden aile hekimliği uygulamasında görev almak için müracaat edenler, yukarıdaki (a), (b) ve (c) alt bentleri ile hizmet puanına göre sıralanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, aile hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olan ve birinci aşama uyum eğitimi verdiğini belgeleyen uzman tabip veya tabiplerin, eğitici olarak katıldığı her bir eğitim Ek-2’deki tabloya göre ek puanlamaya tabi tutulur. Eğitimlerden kazanılan ek puanlar sadece aile hekimliği ilk yerleştirmelerinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklenir. İl düzeyinde belirlenen aile hekimi çalışma bölgelerine, bu maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinde en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

Müracaatların boş pozisyon sayısından fazla olması halinde yedek liste yapılır. Yedek listeye ilk yerleştirmeden sonra ilave yapılmaz. Pilot ilde il sağlık müdürü, müdür yardımcıları ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler aile hekimliğine müracaat etmeleri halinde, bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre sıralamaya tabi tutulur. Kendilerine sıra gelmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen personelin sırası yedek listenin başına indirilir. İdari görevleri sona erdiğinde yedek listedeki sıralarına göre boşalan pozisyonlarda göreve başlatılırlar. Askerlik veya doğum nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun sona erdirerek tekrar aile hekimliğine dönmek için süresi içinde müracaat eden tabip ve uzman tabiplere, ilk boşalacak pozisyon için tanınan atanma hakkı, yedek listeden önce gelir.

Müracaatların yeterli olmaması veya pilot ilde Bakanlık personel dağılım cetveline göre yeterli sayıda pratisyen tabip bulunmaması halinde valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunur. Bütçe imkânları değerlendirilerek, Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile ihtiyaç duyulan sayıdan karşılanabilecek pozisyon adedi belirlenir. 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları haiz, kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin müracaatları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler dâhil hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Müracaat sayısının belirlenen pozisyon adedinden fazla olması halinde hizmet puanı yüksek olandan başlanarak müracaatları kabul edilecek tabip ve uzman tabipler belirlenir. Bu tabip ve uzman tabipler, bu maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinden durumlarına uyan listenin sıralamasına hizmet puanına göre dâhil edilir.

Pilot illerde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarındaki boşalma ile nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası gerektiğinde aşağıdaki sıralamaya göre nakil ve yerleştirme yapılır:

a) Askerlik dönüşü bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.

b) Doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.

c) Pilot ilde aile hekimi hakkını elde edenler. Aşağıda (1), (2) ve (3) numaralı alt bentler halinde belirtilen hekimler hizmet puanlarına göre tek liste halinde sıralamaya tabi tutulur:

1) Pilot ilde halen görev yapan sözleşmeli aile hekimleri,

2) Pilot ilde aile hekimi olma hakkını kazanmakla birlikte idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları ve şube müdürleri,

3) Pilot ilde aile hekimi olma hakkını kazanan fakat askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleridir.

ç) Varsa yedek liste.

d) Bu maddedeki alt bentler halinde sıralamaya göre kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan diğer uzman tabip ve tabipler.

B) Sözleşme ile çalıştırılacak aile sağlığı elemanları aşağıda belirtilmiş olup; pilot illerde herhangi bir sebeple açık aile sağlığı elemanı pozisyonu olduğunda aşağıdaki sıralamaya göre personel temin edilir:

a) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve aile hekiminin tercih ettiği istekli ebe, hemşire veya sağlık memurları (toplum sağlığı),

b) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve aile sağlığı elemanı olarak görev yapmak isteyen ebe, hemşire veya sağlık memurları (toplum sağlığı),

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve aile hekiminin tercih ettiği istekli ebe, hemşire veya sağlık memurlarından (toplum sağlığı), 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde açıklanan "A" hizmet grubu illerde bulunan personel.

C) Pilot ilde aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonları bu suretle doldurulamaz ise, görevlendirme suretiyle personel temin edilir. Farklı ilçeden görevlendirme yapılması halinde süre, personelin rızası dışında altı ayı geçemez.

Ç) Pilot ilde pratisyen tabip sayısının, personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının altında kalması ve bu durumun aile hekimliği hizmetini aksatacak boyutta olması halinde Bakanlık; devlet memuru ise kadroları illerinde kalmak, sözleşmeli personel ise aile hekimliği mevzuatı ile bu personele tanınan haklar saklı kalmak kaydıyla diğer illerden sözleşmeli aile hekimi istihdam edebilir. Bu durumda pilot ilde yukarıdaki düzenlemeye göre doldurulamayan aile hekimliği pozisyonları Bakanlık internet sitesinde duyurulur ve her bir pozisyon için müracaat edenlerden en yüksek hizmet puanına sahip olan personel ile sözleşme yapılır. Bu personelin sözleşmeleri aile hekimliği mevzuatının dışındaki gerekçelerle feshedilemez. Bu durumdaki devlet memuru tabip veya uzman tabipler talepleri halinde ilgili mevzuatına göre kurum içi naklen atanarak, kadroları yeni atandıkları ilde kalmak suretiyle sözleşmeli aile hekimliği görevine devam edebilirler."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek–1 inde yer alan 3 üncü maddenin (A) fıkrasının ikinci paragrafının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı bentten sonra gelmek üzere (4) numaralı bent eklenmiştir:

"1) Naklen atanma talebinde bulunan aile hekimliği uzmanı tabipler.

2) Aile hekimleri.

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip/diğer uzman tabipler.

4) Diğer tabip ve uzman tabipler."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK–2 numaralı Eğitim Puanlama Tablosu eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek–1 inde yer alan 4 üncü maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tamamlanmış birinci aşama uyum eğitimleri için eğiticilere il içi eğitimler için 1000, il dışı eğitimler için 1500 puan verilir."

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK–2

EĞİTİM PUANLAMA TABLOSU

EĞİTİM SAYISI

EĞİTİM PUANI

(İL İÇİ)

EĞİTİM PUANI

(İL DIŞI)

1

300

400

2

400

500

3

500

600

4

600

800

5

800

1000

6

800

1000

7

800

1000

8

600

800

9

500

600

10

400

500

11

300

400

12

200

300

13

100

200

14

50

100

15

25

50

16

10

25

16.Eğitimden itibaren sabit puan uygulanır.


Güncelleme Tarihi 20/10/2016