Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.G. Tarihi:23.08.2002  R.G. Sayısı:24855

Sağlık Bakanlığından:

 

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi,
Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 10/9/1983 tarihli ve 18161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (4) numaralı bendine aşağıdaki ikinci paragraf eklenmiştir.
"Pratisyen hekimler ile ebe ve hemşirelere de, mezuniyetlerini takiben en geç iki yıl içinde müracaat etmek kaydıyla, okul döneminde Yönetmeliğin 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde belirtilen aile planlaması konularıyla ilgili bilgi ve beceri kazandıklarını belgelemeleri ve bu belgelere göre, iştirak etmiş oldukları kurs veya eğitim programının Yönetmelikte düzenlenen eğitime denkliğine karar verilmesi halinde Yeterlik Belgesi verilebilir. Bunlar ile ilgili diğer usul ve esaslar Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünce çıkarılacak bir Genelge ile düzenlenir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde l eklenmiştir.
"Geçici Madde l - Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (4) numaralı bendinin ikinci
paragrafı kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki eğitimlerine istinaden yeterlik belgesi talep edenlerin, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç
6 ay içinde Bakanlığa müracaat etmeleri şarttır. Bu süre geçtikten sonra yapılan müracaatlar
değerlendirmeye alınmaz." -

Yürürlük.
MADDE 3 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


Güncelleme Tarihi 20/10/2016