Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER


Amaç:
Madde 1-
Bu yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına atanan aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:
Madde 2-
Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananları kapsar.

Dayanak:
Madde 3-
Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 55. maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanım :
Madde 4-
Bu yönetmelikte geçen;
a) Aday Memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınav veya Sağlık Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak veya kura çekilerek temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına atananları,
b) Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,
c) Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,
d) Temel Eğitim: Bütün aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,
e) Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,
f) Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
g) Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitimi dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,
h) Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini ölçme işlemini, ifade eder,
i) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı ifade eder.


İKİNCİ KISIM
EĞİTİM İLE İLGİLİ İLKE VE ESASLAR

İlkeler:
Madde 5-
Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel İlkeler :

1- Eğitimin Amacı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasa da ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.
2- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.
3- Eğitimlerini başarı ile tamamlamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.
4- Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde devam eder.
5- Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.
6- Eğitimler, Merkezde Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve İhtisas Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ise Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda yapılır.
7- Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

b) Temel Eğitim İle İlgili İlkeler:

1- Temel Eğitimin Hedefi: Aday memurlara, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir.
2- Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.
3- Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz.

c) Hazırlayıcı Eğitim İle İlgili İlkeler:

1- Hazırlayıcı eğitimin hedefi: Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.
2- Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

d) Staj İle İlgili İlkeler:

1- Stajın hedefi: Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.
2- Staj: Aday memurun görevi ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir.
3- Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Eğitim Konuları:
Madde 6-
Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) Temel Eğitim Konuları:

1- Atatürk İlkeleri,
2- T.C. Anayasası,
(a) Genel Esaslar,
(b) Temel Hak ve Ödevler,
(c) Cumhuriyetin Temel Organları,
(d) Yürütme,
3- Genel olarak Devlet teşkilatı,
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
(a) Ödev ve sorumluluklar,
(b) Genel Haklar,
(c) Yasaklar,
(d) Sicil ve disiplin işleri,
(e) Sosyal ve Mali Haklar,
(f) Amir-Memur ilişkileri,
(g) Müracaat ve şikayetler,
(h) Kılık kıyafet,
(i)Yer değiştirme,
(j) Beşeri ilişkiler,

5- Yazışma-Dosyala usulleri,
6- Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,
7- Halkla ilişkiler,
8- Gizlilik ve gizliliğin önemi,
9- İnkılap tarihi,
10- Milli Güvenlik Bilgileri,
11- Haberleşme,
12- Türkçe Dilbilgisi Kuralları,
13- İnsan Hakları.

b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları: Aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak:
1- Sağlık Bakanlığının
(a) Tanıtılması,
(b) Görevleri,
(c) Teşkilatı,
(d) İlgili mevzuatı,
(e) Diğer kurumlarla ilişkileri,
2- Aday memurun görevi ile ilgili hususlar,
3- Bakanlık merkezdeki ilgili birimlerin ve il sağlık müdürlüğünün uygun göreceği diğer konular,

c) Staj Dönemi Konuları: Merkezde ilgili birimlerce, illerde il sağlık müdürlüklerince belirlenir.

Eğitim Programları:
Madde 7-
Eğitim programlarını hazırlayacak kurum veya kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Temel Eğitim programları; altıncı maddede belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulacak Temel Eğitim Kurulu tarafından,
1- İlkokul-Ortaokul,
2- Lise ve dengi okullar,
3- Yüksek öğretim kurumları mezunları seviyesine göre ayrı ayrı hazırlanır.

b) Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve İhtisas Daire Başkanlığı veya il sağlık müdürlükleri, Temel Eğitim Programlarında yer alan aşağıdaki konuların sürelerinde kısaltma yapamazlar.

(1) Atatürk İlkeleri,
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
(3) İnkılap Tarihi,
(4) Milli Güvenlik Bilgileri

c) Hazırlayıcı Eğitim Programları, altıncı maddede belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde merkezde ilgili birimlerce, illerde il sağlık müdürlüğü tarafından hazırlanır.

d) Staj programları, merkezde ilgili birimlerce, illerde il sağlık müdürlüklerince belirlenir.

Programın Dağıtımı:
Madde 8-
Yedinci maddede belirtilen kurul tarafından hazırlanan temel eğitim programları, Personel Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir ve il sağlık müdürlüklerine dağıtılır.

Eğitimin Yapılması :
Madde 9-
Temel Eğitim: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen programlar çerçevesinde, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar merkezde ilgili birimlerce, illerde ise il sağlık müdürlüklerince hazırlanan programlar çerçevesinde, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarınca yaptırılır. Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve İhtisas Daire Başkanlığı tarafından, Eğitim ve Staj programları bu eğitimlerin başlangıç ve bitim tarihleri, yeri, eğitime katılacakların sayısı, eğitimlerin başlaması ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir.


ÜÇÜNCÜ KISIM
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Sınav Sorularının Temini :
Madde 10-
Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde temin edilir.

a) Temel Eğitim: Temel Eğitim ile ilgili sınav sorularını eğitim programları ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’ndan temin edilir ve sınavlarda sorulacak sorular eğitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verilir.
b) Hazırlayıcı eğitim ve stajlarla ilgili sınav soruları, merkezde ilgili birimlerce, taşrada il sağlık müdürlüklerince hazırlanır.

Sınavlar:
Madde 11-
Sınavlar; test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı uygulanabilir.

a) Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.
b) Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte başlar.
c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.
d) Sınav sonunda başlayışını, akışını ve bitişini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullanıldığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.
e) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir.

Temel Eğitimin Sınavları:
Madde 12-
Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda 11. madde esasları uygulanır. Ancak sınav soruları, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından konuların eğitim programlarındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı ayrı olmak üzere kura usulü ile adayların huzurunda tespit edilir.

Değerlendirme :
Madde 13-
Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim:

Bu eğitimlerde sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.
Uzunu cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

b) Staj Değerlendirme Belgesi:

Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilir. Staj değerlendirme belgesi EK-1’de gösterilmiştir.

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Madde 14-
Sınav sonuçları sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yazılı Sınavlara İtiraz:
Madde 15-
Aday memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir.
Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

Sınavlara Katılmama Hali:
Madde 16-
Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.
Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenlerde sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilirler.

Sınavlara Geçersiz Sayılacaklar:
Madde 17-
Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar:

a) Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,
b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,
c)Kendi yerine başkasını sınava sokanlar.
Hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

Sınavların İptalini Gerektiren Haller:
Madde 18-
Aşağıda belirtilen hallerde sınavlar Merkez Eğitim Yönetme Kurulunca iptal edilir.

a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti,
b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tespiti,
c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması
Yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.


DÖRDÜNCÜ KISIM
EĞİTİM VE SINAVLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTECEK
KURULLAR VE GÖREVLERİ

Temel Eğitim Kurulu:
Madde 19-
Temel Eğitimle ilgili programların ve sınav sorularının hazırlanması maksadıyla Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında bir Temel Eğitim Kurulu kurulur.
Bu Kurul; Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın başkanlığında Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Eğitim ve Personel birimi başkanları ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı’ndan konuyla ilgili en az daire başkanı seviyesindeki temsilcilerden oluşur.
Kurul, kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurulla ilgili kurum veya kuruluşlardan da temsilciler çağrılabilir.

Temel Eğitim Kurulunun Görevleri:
Madde 20-
Kurul aşağıdaki görevleri erine getirir;

a) Temel eğitim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
b) Programlara paralel olarak Temel Eğitim sonunda yapılacak sınavlara ait soruları hazırlamak ve soruları puanlamak,
c) Temel Eğitimle ilgili program ve sınav sorularını dağıtma hazır bulundurmak üzere gerekli tedbirleri almak,
d) Temel Eğitimle ilgili olarak referans dokümanlarını tespit etek,
e) Temel Eğitim konularının geliştirilmesini sağlamak,
f) Durumları normal eğitime elverişli olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurmak ve aşağıdaki hususları bu komisyon vasıtasıyla yerine getirmek;

1- Temel Eğitim Programlarını hazırlamak,
2- Temel Eğitim sınav sorularını hazırlatmak,
3- Eğitim ve sınavların nerede ve nasıl yapılacağına karar vermek,
4- Öğretim ve eğitim elemanlarının seçimi ve sınav komisyonlarının teşekkül tarzını tespit etmek,
5- Gerektiğinde mevcut eğitim programlarına göre sakatların eğitimlerinin sağlanması ve sınavlarının yapılması için sakatlara eğitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezlerinden nasıl yararlanılacağını belirlemek.

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu:
Madde 21-
Bu kurul Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve İhtisas Daire Başkanı ile, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, A.Ç.S. ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden katılacak birer daire başkanından oluşur.

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun Görevleri:
Madde 22-
Bu kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak.
b) Temel Eğitim Programlarını ve sorularını Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin etmek,
c) Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,
d) Eğitici personel temin etmek,
e) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
f) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,
g) Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğini sağlamak,
h) Eğitimleri denetlemek,
i) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek ve sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak,
k) Bakanlık merkez ve İl Sağlık Müdürlüklerinde Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarını kurmak.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu:
Madde 23-
Aday memurların eğitime tabi tutulacakları yerlerde, bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları kurulur. Komisyon başkan ve üyeleri; Bakanlığımız Eğitim ve Yönetme Kurulu’nca eğitilecek aday memur miktarı, adayların eğitim seviyeleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak asgari şube müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir.

Komisyonunun Görevleri Aşağıda Belirtilmiştir.

a) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,
b) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,
c) Eğitimleri Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,
d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,
e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
f) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,
g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,
h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.


BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Askerlik Hali:
Madde 24-
Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 111 sayılı askerlik kanununun 35 nci maddesi (e) ve (f) fıkraları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.

Bildirme:
Madde 25-
Görevlerine son verilen aday memurlar için, Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilen form doldurulmak suretiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Personel Genel Müdürlüğü’ne en geç 20 gün içerisinde bildirilir. Personel Genel Müdürlüğü bu bilgileri topladıktan sonra topluca Devlet Personel Başkanlığı’na gönderir.
Bu durumdaki aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığı’nda tutulur.

Memuriyete Alınmama:
Madde 26-
Temel Eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Ders Ücretleri:
Madde 27-
Eğitim işlerinde eğitim-öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümleri gereğince ödenir.

Denetim:
Madde 28-
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumların temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetler.

Sınav Belgelerinin Saklanması:
Madde 29-
Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.

a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl,
b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl, Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.
Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum ve kuruluşa da bildirirler.

İşbirliği ve Ortak Eğitim:
Madde 30-
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında başka kurumlarla işbirliği yapabilir, ortak eğitim imkanlarından yararlanabilirler.

Eğitim ve Öğretim Elemanları:
Madde 31-
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerinden:

a) Kendi personeli asında görevlendireceği uzman-ehil kişilerden,
b) Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman-ehil kişilerden,
c) Üniversitesi ve yüksekokulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından yararlanırlar.

Eğitim Yeri:
Madde 32-
Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin yapıldığı kurum ve kuruluşda yapılır.
Mecburi hizmetle yükümlü olan aday memurların eğitimleri:

Madde 33- Mecburi hizmetle yükümlü olupta aday memur olarak atanmış olanlarda yönetmelik yükümlerine göre tabi tutulurlar.
Temel hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 225 nci maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanır.

Yürürlük:
Madde 34-
Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 35-
Bu yönetmeliği Sağlık Bakanlığı yürütür.


Güncelleme Tarihi 10/09/2023