Türk Tabipleri Birliği Kanunu

Sayısı:6023 R.G. Tarihi:31.01.1953  R.G. Sayısı:8323

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

     Kanun Numarası : 6023
     Resmi Gazete
     Tarih: 31/1/1953; Sayı: 8323

     Madde 1 - (Değişik : 7/6/1985 - 3224/48 md.)
     Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

     Madde 2-
     Türk Tabipleri Birliği; Tabip odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin bütünüdür. Bu Birlik Hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

     Madde 3 - (Değişik : 8/1/1985-3144/2 md.)
     Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddi yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinden herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler.
     Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.

     Madde 4 -
     Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir :
     a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,
     b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak,
     c) Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak,
     d) Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak,
     e) Halk sağlığı ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak.

     Madde 5 - (Değişik : 11/12/1957 - 6909/1 md.):
     (Değişik birinci ve ikinci fıkra: 7/6/1985-3224/49 md.):
     Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa oisun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.
     Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hüküm dışındadır.
     Tabip odaları idare heyetleri; tayin hususunda vaki müracaatları, iş hacmi, vazifenin tabipler arasında adilane bir surette tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı mucibeli bir karara bağlar.
     (Değişik : 7/6/1985 - 3224/49 md.) Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikieri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.

     Madde 6 - (Değişik : 8/1/1985 - 3144/4 md.)
     (Değişik birinci ve ikinci fıkra 7/6/1985 - 3224/50 md.) :
     Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip bulunan her ilde bir tabip odası kurulur.
     Hudutlar içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip odalarına bağlanacağı memleketin coğrafi ve ulaşım durumları ile tabiplerin toplu olarak bulundukları iller gözönüne alınarak Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kogrece kararlaştırılır.
     Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimi yaparlar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.

     Madde 7 - (Değişik : 8/1/1985 - 3144/5 md.) (Değişik: 7/6/1985-3224/51 md.)
     Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay; içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini getirmekle yükümlüdürler.
     Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşlarıile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.
     Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

     Madde 8 - (Değişik : 8/1/1985 - 3144/6 md.) 
     Tabip odalarının gelirleri şunlardır :
     1. Miktarları ve ödeneceği tarihleri Büyük Kongrece kararlaştırılan 2400 liradan az 24000 liradan fazla olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar.
     Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir.
     2. Bağışlar, yayın gelirleri, sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
     3. Haysiyet Divanınca verilenler ile 13 üncü madde gereğince alınacak para cezaları.
     4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.
     5. Diğer çeşitli gelirler.
     Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) inci bentteki üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden alınmaz.

     Madde 9 -
     İdare heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle aidatını veremeyecek durumda olan oda mensuplarından geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.

     Madde 10 -
     Oda, gelirlerinden, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere merkez konseyine gönderilecek miktar büyük kongrece tespit edilir. Ancak bu miktar % 25 ten aşağı olamaz.

     Tabip Odaları Organları
     Madde 11 -
     Tabip odaları: Umumi Heyet, İdare Heyeti ve Haysiyet Divanından teşekkül eder.

     Umumi Heyet

     Madde 12 -
     Umumi Heyet Odada kayıtlı azaların toplanması ile teşekkül eder.

     Madde 13 - (Değişik : 8/1/1985 - 3144/7 md.)
     Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tamsayısının salt çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunlu olup, geçerli bir mazeret olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

     Madde 14- (Değişik: 8/1/1985- 3144/6 md.)
     Oda idare heyetince üyeler; seçim yapılacak genel kurul toplantısına bir günlük gazetede onbeş gün önce ilan verilmek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılırlar. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır.

     Madde 15 -
     Umumi  Heyet toplantılarında evvelce bildirilen gündemdeki mevzular müzakere edilir. Şu kadar ki, azalardan bir veya bir kaçının imzası ile müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafından kabul edilirse gündeme eklenir.

     Madde 16 -
     Umumi Heyet toplantısını idare heyeti reisi açtıktan sonra bir reis, bir reisvekili ve iki katip seçilir. Umumi heyette kararlar ekseriyetle verilir.

     Madde 17 -
     Umumi Heyetin vazifeleri şunlardır:
     I - İdare Heyetinin yıllık çalışma raporunu ve murakıpların raporunu incelemek.
     II - İdare Heyetinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek.
     III - Bütçeyi tasdik etmek.
     IV - İdare heyetince teklif edilen mevzuları müzakere etmek.
     V - İdare Heyeti azalarını seçmek.
     VI - Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek.
     VII - Üç hesap murakıbını seçmek.
     VIII - Haysiyet Divanı azalarını seçmek.


     İdare Heyeti

     Madde 18 - (Değişik: 11/2/1957-6909/1 md.)
     (Değişik: 7/6/1985-3224/52 md.) 
     Tabip odaları idare heyeti azası, odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından umumi heyetçe gizli reyle seçilir.
     İdare heyeti seçiminde, asil ve yedek azalık için yalnız bir namzet listesi kullanılır.
     Seçim neticesinde, en çok rey alanlardan 19 uncu maddeye tevfikan seçilmesi icabeden asıl aza adedi kadarı, aldıkları rey sırasına göre asıl azalığı ve geri kalanlardan yedek aza adedi kadarı da, yedek azalığa seçilmiş sayılırlar. Reylerde müsavat halinde namzetler arasında kur’a çekilir.
     (4,5,6 ncı fıkralar mülga: 8/1/1985-3144/14 md.)

     Madde 19 -
     Aza sayısı beş yüze kadar olan tabip odalarının idare heyeti beş asıl,beş yedek, beş yüzden fazla olanlarda yedi asıl, yedi yedek azadan teşekkül eder.
     (ikinci fıkra mülga: 7/6/1985-3224/53 md.)

     Madde 20 -
     İdare heyetinin müddeti iki yıldır. İki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.
     Bu devre içinde asıl azalıklardan açılan yerlere mesleke göre en çok rey alan yedek aza getirilir.

     Madde 21 -
     İdare Heyetine seçilebilmek için yurt içinde en az beş yıl meslekte çalışmış olmak şarttır.

     Madde 22 -
     Haklarında sanat icrasından muvakkaten meni kararı Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik edilmiş olanlarda, mesleki veya haysiyeti ihlal edici bir suç dolayısıyle, mahkemelerce hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sanatı icradan muvakkaten meni ile mahkum edilenler,hükmün katileşmesinden başlamak üzere iki yıl içinde idare heyetlerine aza seçilemezler ve bu seçimlere katılamazlar.

     Madde 24 -
     İdare Heyeti azaları ilk toplantıda kendi aralarında gizli reyle bir reis, bir umumi katip,bir muhasip, bir de veznedar seçerler.
     Reisin bulunmadığı zamanlarda odayı, umumi katip temsil eder.

     Madde 25 -
     İdare Heyeti en az on beş günde bir toplanır. Üst üste üç belli toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen aza, istifa etmiş sayılır. İdare heyetinin müzakereye başlıyabilmesi için toplantıda azalardan yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. Reylerde müsavat halinde reisin katıldığı taraf çokluk sayılır.

     İdare Heyetinin vazifeleri

     Madde 26 -
     İdare Heyeti her yıl, odanın  bilançosunu, bütçesini hazırlayıp, murakıp raporları ile birlikte Umumi Heyete sunar.Odanın umumi durumu ile muamele ve faaliyetleri hakkındaki raporunu Umumi Heyete okuyup ibrasını ister. İbra edilmiyen İdare Heyeti düşmüş sayılır ve yeni İdare Heyeti seçilir. Bu suretle düşen İdare Heyeti azaları aradan iki devre geçmedikçe İdare Heyetine tekrar seçilemezler

     Madde 27 -
     İdare Heyeti yıllık çalışma raporunun bir örneğini hemen merkez konseyine gönderir.

     Madde 28 -
     İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır.
     I - Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek. Bu arada :
     a) Oda azaları ile hastalar arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle oda azalarının iş birliği yapmasını,
     b) Meslek mensupları arasında karşılıklı gayrimeşru menfaat sağlanmasını,
     c) Meslek adabına uymayan ve tıp mesleklerinin icrasına dair kanunun kabul ettiği çerçeve dışında tabela kullanılmasını,
     d) Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını
     önlemek.
     II - (Değişik : 7/6/1985-3224/54 md.) Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıkalarda odalarla tabip tedavisi ücretlerinin enaz miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek. (Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine gönderilir.)
     III - Oda azaları arasında, oda azaları ile iş verenler arasında, oda azaları ile hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak veya icabında hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla:
     a) Oda azaları arasında çıkacak mesleki ihtilafları, deontoloji bakımından halletmek.
     b) Oda azaları ile iş verenler arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak, icabında hakem usulüne müracaat etmek
     c) Oda azaları ile hasta veya hasta sahipleri arasında ücret veya tedavi ile ilgiliçeşitli ihtilafları tıp topluluğunun şerefini esas tutarak, hastalığın önemine, tedavi ve hizmetin gerektirdiği çalışmaya, hastanın ve oda azasının vaziyetlerine göre uzlaştırma yolu ile halle çalışmak veya hakem usulüne başvurmak.
     IV - Azaların daha yükek bir meslek kültürüne erişmeleri için :
     a) Kütüphane açmaya çalışmak,
     b) Azaların mesleki tekamülleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi için resmi ve hususi sağlık teşekküllerinden faydalanmaya çalışmak.
     V - Azalarını memleketin sağlık meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde bulunmak.
     VI - Meslekin haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak,
     VII - Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek.

     Madde 29 -
     İdare heyeti meslektaşlar arasında vukuuna herhangi bir suretle ıttıla hasıl ettiği ihtilafları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlıyarak evrakını Haysiyet Divanına verir.

     Madde 30 -
     28 nci maddenin I ve III numaralı fıkralarının (a, b) ve (c) bentlerine şümulüne giren hareketler İdare Heyetince hal ve tesviye edilemediği takdirde meslek adabı ile bağdaşmıyan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykırı hareketleri, hadiseler ve delillerle tesbit olunarak müdafaaları istenir.
     Yapılan tebligata 15 gün içinde cevap vermiyen azaların evrakı doğrudan doğruya, cevap verenlerin ki müdafaanameleri ile birtikte Haysiyet Divanına tevdi olunur.

     Haysiyet Divanı

     Madde 31 - (Değişik : 7/6/1985-3224/55 md.)
     Her tabip odasında bir haysiyet divanı bulunur. Divan 5 tabipten teşekkül eder. Müddeti 2 yıldır.
     Haysiyet divanı azası odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere 18 inci madde hükümlerine göre umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir.
     Asıl azalıklardan açılan yerlere rey sırasına göre yedek aza getirilir.

     Madde 32 -
     Haysiyet Divanına seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene meslekte çalışmış olmak şarttır. Bu vasıftaki azalarla heyet tamamlanamazsa yurt içinde en az 5 sene hizmet etmiş bulunanlar da Haysiyet Divanına asil ve yedek aza seçilebilirler.

     Madde 33 -
     İdare Heyeti azaları hakkında tatbik olunan 22 nci ve 23 üncü maddelerin hükümleri haysiyet Divanı azaları için de caridir.

     Madde 34 -
     Haysiyet Divanı azaları ilk toplantıda kendi aralarında bir reis,bir reis vekili ve  bir sözcü seçerler.
     Müzakere zabıt ve kararları gizli olup, reisin mesuliyeti altında emin bir yerde muhafaza edilir.

     Madde 35 -
     Haysiyet Divanı toplanmasına lüzum görüldüğü zaman taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir hafta evvel azalara yazılı olarak keyfiyet bildirilir. Toplantıya gelmiyecek azalar toplantıdan üç gün evvel reise yazı ile mazeretlerini bildirmeye mecburdurlar.
     Azaların mazereti halinde heyet yukardaki müddetle mukayyet olmamak üzere çağrılacak yedeklerle tamamlanır. Üç defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmiyen aza istifaetmiş sayılır.

     Madde 36 -
     Haysiyet Divanı azaları bitaraflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilir. Ret talebinde bulunan kimse iddiasını delilleri ile birlikte bitdirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan asıl azanın yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle  evvelemirde ret talebi incelenir.
     Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca (25) liradan (50) liraya kadar para cezası ödenmesine de  karar verilebilir.
     Reddedilenlerin çokluğu dolayısiyle Haysiyet Divanının yedeklerle dahi teşkiline imkan görülemezse ret talebi en yakın Tabip Odası Haysiyet Divanında incelenir ve yukardaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur.
     Red talebinin reddi hakkındaki kararlara ancak esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilir.

     Madde 37-
     Aşağıdaki vaziyette bulunan Haysiyet Divanı azaları heyete katılamazlar:
     I - İncelenen mesele ile alakası bulunanlar.
     II - Hakkında inceleme yapılan kimsenin usul veya füruundan olanlar. Ana baba bir veya baba bir yahut ana bir kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler,
     III - Evlilik zail olmuş olsa bile karı ile koca ve bunların usul ve füruu,
     IV - Evlatlık ile evlat edinenler.
     Haysiyet Divanının vazife ve salahiyetleri

     Madde 38 -
     Haysiyet Divanı, odaya girmiyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmiyenler hakkında inzibati ceza verir:

     Madde 39 -
     Haysiyet Divanı, odaya girmiyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmiyenler hakkında aşağıdaki inzibati ceza verir.
     a) Yazılı ihtar,
     b) (25) liradan (100) liraya kadar para cezası,
     c) 15 günden 6 aya kadar geçici olarak sanat icrasından meni,
     d) Bir, mıntıkadaki üç defa sanat icrasından meni cezası almış olanlan o mıntıkada çalışmaktan meni.
     Haysiyet divanları, bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkını kullanırlar.

     Madde 40 - (Değişik : 19/6/1963-256/1 md.)
     Haysiyet divanları tarafından verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aleyhindeki bölgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığında (Yükek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere) oda İdare Heyeti Başkanlığına verilir. Müddeti içinde itiraz edilmiyen disiplin cezalarından, yazılı ihtar ve para cezaları kesinleşir ve derhal tatbik edilir.
     Cezalandırma halinde karar aleyhinde itiraz vakı olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalışmaktan men kararları idare heyeti başkanlığınca yüksek haysiyet divanına gönderilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikiyle tekemmül eder.
     Türk Tabipleri Birliğinin merkez teşkilatı

     Madde 41 -
     Türk tabipleri Birliğinin merkez teşkilatı; Yüksek Haysiyet Divanı, Tabip Odaları, Merkez Konseyi ve büyük Kongreden teşekkül eder.

     Yüksek Haysiyet Divanı

     Madde 42 - (Değişik : 8/1/1985- 3144/9 md.)
     (Değişik : 7I6/1985-3224/58 md.) 
     Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye’de en az onbeş yıl tabiplik yapmış olmak ve bu kanunun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir.
     Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Müsteşar veya yardımcısı, Teftiş Kurulu başkanı veya yardımcısı ile Birinci Hukuk Müşaviri müşahit olarak Yüksek Haysiyet Divanı toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar.
     Divan Ankara’da Türk Tabipleri Birliği Merkez konseyinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Konseyi ya da son toplantının başkanının daveti üzerine divan daha sık toplanabilir.
     Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının başkanı, o yoksa en yaşlı üye açar.
     Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır.

     Madde 43 -
     İdare heyeti azaları hakkında tatbik olunan 22 ve 23 üncü maddelerin hükümleri Büyük Kongrece seçilen Yüksek Haysiyet Divanı azaları için de caridir.

     Madde 44 - (Değişik : 7/6/1985-3224/57 md.)
     Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asıl ve yedek azaların müddeti 2 yıldır. Eski azalar yeniden seçilebilir. Açılan azalığa rey sırasına göre yedeği getirilir.

     Madde 45 -
     Yüksek Haysiyet Divanı, asıl azalarının üçte iki ekseriyeti ile toplanır ve mevcudun üçte iki ekseriyeti ile karar verir.

     Madde 46 -
     Mıntıka Haysiyet Divanı kararlarının Yüksek Haysiyet Divanında müzakeresi sırasında ilgililerin istekleri üzerine yazılı veya sözlü müdafaası alınır.

     Madde 47 - (Değişik: 19/6/1963-256/1 md.)
     Yüksek Haysiyet Divanı, oda haysiyet divanlarından gelecek kararları inceledikten sonra kararı uygun bulmazsa, bu husustaki mütalasiyle birlikte bahis konusu kararı ilgili haysiyet divanına iade eder.
     Oda Haysiyet divanından gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştaya başvurma hakkı mahfuzdur.
     (Üçüncü fıkra mülga: 8/1/1985-3144/14 md.)

     Madde 48 -(Mülga : 8f1/1985-3144/14 md.)

     Madde 49 -
     Memur olsun, serbest olsun Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak sanat icrasından menedilen azalar, hiçbir suretle sanatlarını icra edemiyecekleri gibi hasta kabul ettikleri yerler de kapatılır.
     Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince münasip görülecek yollarla ilan olunur ve tatbiki sağlanır.
     Sanat icrasından meni müddetince memur azaların memuriyetleri ile ilgili vazifelerine halel gelmez.

     Madde 50 -
     Yukardaki madde hükmüne göre sanat icrasından menedilen tabip ve diş tabipleri kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet Divanınca ayrıca (100) liradan (1 000) liraya kadar para cezasına çarptırılır.

     Madde 51 - (Değişik : 11/2/1957-6909/l md.)
     Her türlü oda aidatı ile para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zarfında ödemiyenler hakkında tabip odaları idare heyetleri tarafından verilecek kararlar, idare heyetinin bulunduğu mahalli icra dairelerince ilamlar gibi infaz olunur.

     Madde 52 -
     Yüksek Haysiyet Divanı azalarının huzur hakları ve yollukları ve zaruri masrafları birlik bütçesinden ödenir. Bu huzur hakları ve yollukların miktarı merkez konseyince hazırlanacak bir talimatname ile tesbit edilir.

     Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

     Madde 53 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi meslek hayatının türlü halleri ile ilgili işlere bakmak ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri uygulamak üzere kurulmuştur.

     Madde 54 -
     Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,Türk Tabipleri Birliğini dahile ve harice karşı temsil eder.

     Madde 55 - (Değişik: 11/2/1957- 6909/1 md.)
     (Değişik: 7/6/1985- 3144/10 md.) 
     Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalışma yeri Ankara’dır.
     (Değişik: 7/6/1985- 3224/58 md.)
     Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli reyle seçeceği 7 asıl aza ile 7 yedek azadan teşekkül eder.
     Büyük Kongre 18 inci madde hükümlerine göre gizli reyle ayrıca 3 asıl ve yedek denetçi seçer.

     Madde 56 -
     Konsey azaları kendi aralarından bir Reis, bir İkinci Reis, bir Umumi Katip, bir Muhasip ve bir de Veznedar seçerler ve haftada en az bir defa toplanırlar. Üst üste üç belli toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen azalar istifa etmiş sayılır. Umumi Katibe kongrece tesbit edilecek tazminat verilir.

     Madde 57 - (Değişik : 7/6/1985-3224 md.)
     Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara’da oturmaları şarttır. Seçimin ekseriyet kazandığı halde Ankara’da oturmak istemeyen veya Ankara’dan ayrılan üyelerin yerine yedeklerinden, oy sırası gözetilmek üzere Ankara’da oturmayı kabul eden üyeler getirilir.

     Madde 58 -
     Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyince çalıştırılacak memur ve müstahdemlerin sayı ve ücretleri kongrece tesbit edilir. Bu memurları Konsey tayiny eder.y

     Madde 59 -
     Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin vazifeleri şunlardır:
     a) Lüzumu halinde tabip odaları idare heyetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil etmek.
     b) Birliğin tabip odaları ile ilgili işlerini takip etmek.
     c) Tabip odalarının çalışmalarını ve muamelelerini ahenkleştirmek, takip ve murakabe etmek.
     d) Yılda bir defa büyük Kongreyi toplamak.
     e) Tabip odalarının dahili nizamnameleriyle diğer hususlar ve lüzum görülecek diğer işlere dair hazırlıyacağı nizamname ve talimatnameleri Kongrenin tasvibine arzetmek.
     f) Türk Tabipleri Birliği azalarını sosyal sigortaya teşvik ve isteklilerin bu husustaki işlerini teshil ve tanzim etmek,
     g) Meslektaşların birbiri ile ve hastaları ile münasebetlerini düzenliyen deontoloji nizamnameleri hazırlamak,
     h) Lüzum görülecek hallerde (61 ) inci madde hükümlerine uygun şekilde büyük Kongreyi fevkalade toplantıya çağırmak.

     Büyük Kongre

     Madde 60 - (Değişik birinci fıkra : 7/6/1985-3224/60 md.)
     Büyük Kongre Tabip Odaları Umumi Heyetince gizli reyle seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası (200)’e kadar olanlar (3), (500)’e kadar olanlar (5) ve (500)’den yukarı olanlar (7) temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler.
     Temsilcilerin ilgili odanın azası olması şarttır. Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek asker ve sivil, Devlet daire ve müessese memuru tabiplere Kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya Vekaletce gerekli mezuniyet verilir.

     Madde 61 - (Değişik : 8/1/1985-3144/12 md.)
     Merkez Konseyince temsilciler seçim yapılacak Büyük Kongre toplantısına en az bir günlük gazetede onbeş gün önce ilan vermek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi
ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır.
     Büyük Kongre temsilcilerin salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa bir gün sonra mevcut temsilcilerin katılması ile toplantı yapılır.
     Büyük Kongre Konsey Başkanınca açıldıktan sonra bir kongre başkanı, bir başkanvekili ve iki katip seçer.
     Kararlar mevcut temsilcilerin oy çokluğu ile alınır.
     Seçimle ilgili büyük Kongre toplantılarına temsilcilerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar beş sene müddetle Büyük Kongre temsilciliğine seçilemezler.

     Madde 62 -
     Büyük Kongre her yıl Haziran’ın ikinci yarısında toplanır. Vazifeleri şunlardır:
     1 - Merkez Konseyinin yıllık çalışma raporunu ve murakıpların raporunu incelemek,
     2 - Merkez Konseyinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,
     3 - Bütçeyi tasdik etmek,
     4 - Merkez konseyince teklif edilen mevzuları müzakere etmek,
     5 - Merkez Konseyi azalarını seçmek,
     6 - Yüksek Haysiyet Divanı azalarını seçmek,
     7 - Üç murakıp seçmek,
     8 - Tabip odalarının ihtiyaçlarını tesbit etmek,
     9- Tabip odalarının içişlerini müzakere etmek,
     10 - Tabip odalarının Merkez Konseyine gönderdikleri yıllık çalışma raporları hakkında bilgi edinmek,
     11 - Kongreye arzedilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tesbit etmek.

     Madde 63 -
     Büyük Kongrede yapılacak seçimlerin rey pusula ve mazbataları sonraki seçimin yapılmasına kadar konseyce muhafaza edilir.

     Tabiplere iş getirenler
     Madde 64 -
     Ücret ve her hangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere, üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu suretle hareket edenler memur iseler ceza yarısına kadar artırılır.

     Ek madde 1 - (Ek : 11/2/1957-6909/2 md.)
     5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip odaları İdare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu kanunun neşri tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da 3 ay zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına bildirmiyen veya hilafı hakikat beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin ittihaz edeceği karar hilafına vazifeye devam eden tabipler 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
     Yukardaki fiillerden dolayı mahkum olmasına rağmen, beyanname vermiyen veya hakikata uymıyacak şekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar eyliyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında 1 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

     Ek Madde 2 - (Ek : 24/5/1983 - KHK/65: Değiştirilerek kabul : 8/1/1985 - 3144/13 md.)
     Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde idari ve mali yönden denetim ve gözetim hakkına sahiptir.
     Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
     Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca görevlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere Merkez Konseyi için Büyük Kongre temsilcileri arasından, oda idare heyeti için umumi heyet azaları arasından beş kişiyi de görevlendirir. Seçim, görevlendirilen bu üyeler bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların sürelerini tamamlarlar.
     Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Birliğin görevli organları tarafından uyulması zorunludur, Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
     Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahalin en büyük mülkiye amiri, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.
     Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

     Ek Madde 3 - (Ek : 24/5/1983 - KHK/65: Değiştirilerek kabul :8/1/1985-3144/13 md.)
     Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile tabip odaları organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılarak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz- onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
     Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birliği ve ilgili odanın ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
     İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde karara bağlanır.
     Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birliğine veya tabip odasına gönderilir.
     Hakim kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.
     Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
     Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz.
     Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.
     Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.
     Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili tabip odasına ve Türk Tabipleri Birliğine bildirir.
     Oy verme işlemi, gizli oy, açık tanif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk Tabipleri Birliği veya resmi kuruluşca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından bir seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.
     Hakim seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
     İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da belirtilen esaslara göre ücret ve diğer seçim giderleri, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili tabip odalarının bütçesinden karşılanır.
     Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
     Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulununun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

     Ek Madde 4 - (Ek : 24/5/1983-KHK 65/12 md: Aynen kabul: 8/1/1985 - 3144/13 md.)
     Türk Tabibleri Birliği ve onun yerel organlarını temsil etmek üzere uluslararası kongre konferans gibi toplantılara katılma, birliğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine bağlıdır.

     Geçici hükümler

     Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihinde birden fazla müessese veya dairede vazifeli olan tabipler durumlarını 6 ay zarfında 5 inci madde hükmüne intibak ettirmek mecburiyetindedirler.

     Geçici Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinde mevcut permili dişçiler hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

     Geçici Madde 3 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay içinde halen mevcut etibba odaları umumi heyetleri toplıyarak ilk Büyük Kongre için aralarından 15 tabip ve 5 diş tabibi temsilci seçerler.
     İlk Büyük Kongre kanunun neşri tarihinden sonra üç ay içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin daveti ile Ankara’da toplanır ve Merkez Konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı azası ve murakıplarını seçer.
     Merkez Konseyi 15 gün içinde toplanarak yeniden kurulacak tabip odalarının merkez ve hudutlarını tesbit ve mıntaka teşkili ile ilgili işleri yapar
     Kurulun tabip odaları kendilerine Konseyce yapılan tebligattan itibaren bir ay içinde umumi heyetlerini toplıyarak idare heyetlerini, Haysiyet Divanı azalarını, murakıplarını ve Büyük Kongreye gidecek temsilcilerini seçerler.
     Mütaakip Büyük Kongrede bütün seçimler yenilenir.

     Geçici Madde 4 - Bu kanunun neşrinden sonra mıntakalarda bulunan etibba odalarının menkul ve gayrimenkul mallarının mülkiyeti bütün hak ve vecibeleri ile birlikte bu kanunda mıntakada kurulacak tabip odasına intikal eder. Bu menkullerin Merkez Konseyince takdir edilecek bir miktarı mıntıkadan ayrılarak yeniden kurulacak olan tabip odasına veya odalarına yardım olarak tahsis edilir.

     Geçici Madde 5 - (Ek : 11/2/1957-6909/3 md. ile eklenen muvakkat md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. )
    Umumi ve mülhak bütçeli daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 sayılı kanuna tabi teşekkülerle bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair teşekküller ve diğer bilumum cemiyet, bu hususi müessese ve iş yeri sahip, müdür veya mümessilleri halen istihdam etmekte veya hastalarını muayene ve tedavi ettirmekte oldukları tabip ve diş tabiplerinin isim, maaş, ücret veya yevmiyelerini ve hangi tarihten beri bu vazifeyi görmekte olduklarını bu muvakkat madde hükmünün tabip odalarınca mahalli gazetelerden birinde ilanı tarihinden itibaren 3 ay içinde mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.
     Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakında 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

     Madde 65 -
     Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

     Madde 66 -
     Bu kanunun hükümlerini icraya Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Vekilleri memurdur

 

 


Güncelleme Tarihi 20/03/2007