Tarihi:24.10.1960 Sayısı:108 R.G. Tarihi:28.10.1960 R.G. Sayısı:10641 Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun

 
 
SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA
DAİR KANUN

Kanun Numarası : 108
Kabul Tarihi : 24/10/1960
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/10/1960 Sayı : 10641
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 393

Madde 1 - Topyekün Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini Milli Güvenlik amaçlarına uygun bir şekilde planlamak ve yürütmek üzere genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı kurumlarda savunma sekreterlikleri kurulmuştur.

Madde 2 - Savunma sekreterliklerinin teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul olunacak bir Talimatname ile belirtilir.(1)

Madde 3 - Savunma sekreterlikleri teşkilatında, Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar mezunu emekli,müstafi ve ordudan izinli subaylarla Milli Savunma Akademisi mezunları istihdam olunurlar.
Bunların tayini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili daire ve kurumlarca yapılır. (1)

Madde 4 - İçişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliği görevini, Sivil Savunma Genel Müdürü yürütür. (2)

Madde 5 - a) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ait savunma sekreterlikleri kadroları bu yerlerin teşkilat kadrolarına eklenmiştir.
b) Devlet ekonomi kurumları ve bunlara bağlı kurumlarla özel kanunla kurulan kurumlarda savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların teşkilat kadrolarına eklenir. (1)

Madde 6 - Savunma sekreterliklerine lüzumlu diğer memur ve hizmetliler sekreterliklerin isteği üzerine bağlı bulundukları idarelerce,taşrada valiliklerce mevcut memur ve hizmetliler arasından ayrılarak bu Teşkilat emrine verilir.

Geçici Madde 1 - (108 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 1960 Mali Yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin sonunda (Savunma sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit masraflar) adı ile açılan 229 uncu bölüme bir buçuk milyon lira olağanüstü ödenek verilmiştir.
Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
---------
(1) Bu Kanunda geçen "Milli Savunma Yüksek Kurulu" ibaresi, 8/10/1999 tarih ve 586 sayılı KHK’in 5 inci maddesiyle "Milli Güvenlik Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu Kanunda geçen "Sivil Savunma İdaresi Başkanı" ibaresi, 8/10/1999 tarih ve 586 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


Güncelleme Tarihi 11/05/2009