Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Tarihi:13.12.1983  Sayısı:181 
R.G. Tarihi:14.12.1983  R.G. Sayısı:18251

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 13/12/1983 No: 181
Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No: 2680
Yayımlandığı R. G. Tarihi : 14/12/1983 No: 18251
 

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat


Amaç:
Madde 1
- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev:
Madde 2 -
Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,
f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
i) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)
j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Teşkilat:
Madde 3 -
Sağlık Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı:
Madde 4 -
Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.
Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı


Bakan:
Madde 5 -
Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
 

Müsteşar:
Madde 6 -
Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.
Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar yardımcıları:
Madde 7 -
Bakanlıkta ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri :
Madde 8 -
Sağlık Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:
a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,
d) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,
e) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü.
f) Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı,
g) Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı,
h) Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,
ı) (Değişik : 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
i) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü :
Madde 9 -
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/1 md.) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iştirakini temin etmek,
b) Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklık hizmetlerini yürütmek,
c) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/1 md.) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak,
d) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,
e) İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile içmeceler tesisi,mezbaha inşaatı,mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli işleri ve lağım ve mecralar tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek amillerle mücadele etmek,
f) Zehirli ve uyuşturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan sağlığında kullanılan her cins serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,
g) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık ocaklarının yataklı tedavi kurumları ile işbirliğini düzenlemek,
h) Sanatlarını serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplarının hizmetlerinin ve işlerlerinin sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarifelerini tesbit etmek,
i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü :
Madde 10 -
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, mali, idari ve teknik her türlü işlemlerini düzenlemek, takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları kapatmak.
b) Milli Savunma Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara, ait yataklı tedavi kurumlarına açılış ruhsatı vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tesbit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,
c) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezi ve istasyonları açmak, açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak,
d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü :
Madde 11 -
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imalini, ithalini ve piyasaya arz şekillerini izne bağlamak, ilaçların kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve sürekli bir şekilde halka ulaşmasını sağlamak, bu amaçla gerekli kontrolleri yapmak,
b) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/2 md.) Farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım ve depolama üniteleri ile eczanelerin açılış ve çalışmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli denetimleri yapmak,
c) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithal, imal, ihraç ve yurtiçi tüketiminin esaslarını tesbit etmek ve denetlemek,
d) Türk farmakopesi (Kodeksi) ile değişiklik ve eklerinin yürürlüğe girmesini sağlamak,
e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü :
Madde 12 -
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Sağlık meslek eğitimini, Türk Milli Eğitim Temel Kanunu ve mesleğin özel ve genel amaçları doğrultusunda yürütmek,
b) Sağlık personeli yetiştirmek üzere orta ve yüksek dereceli okulların açılması için gerekli plan ve programların yapılması ve okulların açılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar hariç, Bakanlık dışı özel ve resmi kurumlarca açılması planlanan orta dereceli sağlık meslek okullarının açılış hazırlıklarını incelemek, incelettirmek ve değerlendirmek, açılmış bulunanların mesleki eğitim yönünden denetimlerini yapmak,
d) Sağlık meslek eğitimini geliştirici,bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel hale getirici, etkinliğini artırıcı tedbirleri almak, araştırmalar yapmak veya yaptırmak, alınacak sonuçları değerlendirmek,
e) Eğitimde kullanılan metot ve tekniklerin uygulama usullerini tesbit etmek, eğitimin standardizasyonunu sağlamak ve gerekli araç, gereç ile diğer imkanları temin etmek veya ettirmek,
f) Mevcut ders programlarının geliştirilmesi, yeni açılacak bölüm veya okullar için ders programı hazırlanması, eğitimle ilgili mevzuatın geliştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden hazırlanması, yurtiçi ve yurtdışı mesleki okullardan mezun olanların diplomalarının tetkiki,tescil ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
g) Bakanlığın yayın hizmetlerini düzenlemek, yürütmek.
h) (Ek: 8/6/1984 - KHK 210/3 md.) Halk sağlığı eğitimini düzenlemek ve yürütmek,
ı) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü :
Madde 13 -
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ana Çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile ilgili hedefleri belirlemek, bu hedefler doğrultusunda çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,
b) Annenin ve çocuğun beden ve ruh sağlığının korunmasını ve evli kadınların doğum öncesi ve sonraki bakımlarını sağlamak,
c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı:
Madde 14 -
Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Sıtma mücadelesi hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan ve programların, politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,
b) Sıtma hastalığının önlenmesine katkı sağlamak amacı ile milletlerarası ve yurt içindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı:
Madde 15 -
Verem Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Verem savaşı hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere, hizmetin gerektirdiği plan, program ve politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,
b) Ülkemizde veremin yayılmasına karşı koruyucu her türlü tedbiri almak, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmalarını sağlamak,
c) Fertlerin, organize toplulukların, hasta ve çevresinin eğitimini yapmak,
d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı:
Madde 16 -
Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,
b) Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle savaşta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgilere, araştırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve uygulatmak,
c) Kanserle savaş için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,
d) Kanserle savaş alanında hizmet veren veya çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ve gönüllü kuruluşlarca açılacak sağlık tesis ve kuruluşlarının tespit edilecek standartlar içinde açılışlarına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek,
e) Kanserle savaş hizmetlerine halkın gönüllü iştiraki ve yardımını sağlamak, bu konuda gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve imkanlar ölçüsünde bunlara yardımda bulunmak ve yol göstermek,
f) Kanserle savaşta görev alacak personelin yetiştirilmesi konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,
g) Kanserle savaş konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek,
h) Bakanlıkca verilen diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:
Madde 17 -
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır:
a) Birleşmiş Milletler ve milletlerarası diğer çeşitli kuruluşlar ile Bakanlık arasında sağlık alanında yapılacak anlaşmalar ile ilgili çalışmaları düzenlemek,
b) Dış ilişkilerin gereği olarak kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek, dış burs ve kurslara araç, gereç ve teknik yardımları sağlamak,
c) (Değişik: 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.) (1)
Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri yürütmek,
d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 17/A -
(Ek: 14/4/1989-KHK-367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.)
Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

 

Danışma ve Denetim Birimleri:
Madde 18 -
(Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/4 md.)
Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık Müşavirleri,
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

Teftiş Kurulu Başkanlığı:
Madde 19 -
Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.
Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usulleri tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:
Madde 20 -
(Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/5 md.)
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve proğramları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,
h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

Hukuk Müşavirliği:
Madde 21 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Bakanlık Müşavirleri:
Madde 22 -
Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on (10) bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.
Bakanlık Müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:
Madde 22/A
- (Ek: 8/6/1984 - KHK-210/6 md.)
Sağlık Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler:


Madde 23 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/7 md.)
Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.

a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Savunma Sekreterliği,
d) Özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Genel Müdürlüğü:
Madde 24 -
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
c) Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunlarla ilgili işleri izlemek,
d) Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yurtiçinde ve yurtdışında yapılan uzmanlıkla ilgili işlemleri yürütmek, uzmanlık belgelerinin tescil işlemlerini yapmak kayıtlarını tutmak,
e) Personel eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı:
Madde 25 -
(Mülga: 8/6/1984 - KHK - 210/11 md.)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:
Madde 26 -
(Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/8 md.)
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 27 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 210/11 md.)

Madde 28 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü:
Madde 29 -
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve din bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanca verilen diğer görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar

 

Sürekli Kurul:
Madde 30 -
(Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/9 md.)
Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek Sağlık Şurası’dır.

Madde 31 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/10 md.)
Bakanlıkça verilecek önemli sağlık konuları hakkında görüş bildirmek ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adli konularda görüş vermek üzere (11) üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulmuştur.
Şura üyeleri Sağlık Bakanınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir.
Bakanlık Müsteşarı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürleri ile I. Hukuk Müşaviri Kurulun tabii üyeleridir.
Seçim yolu ile Şura üyesi olanların görev süresi bir yıldır.
Bakanlık, ülkenin sağlık ile ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Şura’ya bağlı olarak danışma kurulları oluşturabilir. Kurul Başkanları, Sağlık Şurası toplantılarına tabii üye olarak katılır. Kurul üyelerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur hakkı ödenir.
Yüksek Sağlık Şurası yılda en az bir kere toplanır. Bakanlık lüzum gördüğü hallerde Şura’yı toplantıya çağırabilir.
Şura’nın ve danışma kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit edilir.
Şura ile ilgili sair hususlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yeralan hükümlere göre yürütülür.

Madde 32 ila 37 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 210/11 md.)

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar

 

Taşra Teşkilatı:
Madde 38 -
Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Bağlı kuruluşlar:
Madde 39 -
Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
b) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)
c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları:
Madde 40 -
Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek, yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu:
Madde 41 -
Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:
Madde 42 -
Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi:
Madde 43 -
Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki devri:
Madde 44 -
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devri amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

 

İstatistiki bilgi toplama yetkisi:
Madde 45 -
Sağlık Bakanlığı yetki, görev ve hizmet alanına giren konularda, 13/6/1962 tarih ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun 26 ncı maddesine dayanarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumu ve kuruluşlar hariç olmak üzere diğer tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.

Atama:
Madde 46 -
23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Kadrolar:
Madde 47 -
Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 48 -
9/6/1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu ile bu Kanuna ek kanunların bu Kanun Hükmündeki Kararnameye aykırı hükümleri, diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme nedeni ile kadro ve görev ünvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 - Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde kararnamenin 38 nci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.
Bakanlık taşra teşkilatını ve kadrolarını engeç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürütmekte olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bakanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin adı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce,Sağlık Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

Geçici Madde 8 - (Ek: 8/6/1984 - KHK - 210/12 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Yürürlük:
Madde 49 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 50 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
 
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
Ana Hizmet
Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Yardımcı Birimler
Müsteşar

Müsteşar Yrd.

1.Temel Sağlık Hiz.Gn.Md
1.Teftiş Kurulu Bşk
1.Personel Gn.Md.
 
Müsteşar Yrd.
2.Tedavi Hiz Gn.Md.
2.A.P.K. Kurulu Bşk
2.İdari ve Mali
İş.Dai.Bşk.
 
 
3.İlaç ve Eczacılık Gn.Md.
3.Hukuk Müşavirliği
3.Savunma Sekreterliği
 
 
4.Sağlık Eğitimi Gn.Md
4.Bakanlık Müşavirleri
4.Özel Kalem Md.ğü
 
 
5.Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Gn. Md.
5.Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 
 
 
6.Sıtma Savaşı
D.Bşk.
 
 
 
 
7.Verem Savaş
D.Bşk.
 
 
 
 
8.Kanserle Savaş D.Bşk.
 
 
 
 

9.(Değişik: 14 /4 / 1989- KHK-367/11 md.; Değişik: 14/3/1991-3703/ 21 md.) (2)Dış ilişkiler D. Bşk.

 
 
 
 
10.(Ek: 14/4/ 1989-KHK-367 / 11md.; Ek: 14/3/1991-
3703 / 21md.)(2)
Avrupa
Topluluğu Koordinasyon
D. Bşk.

Güncelleme Tarihi 11/05/2009