Tarihi:31.12.2002 Sayısı:2002/5125 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Tarihi:31.12.2002  Sayısı:2002/5125


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2002/5125
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakları tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı’nın 31/12/2002 tarihli ve 19075 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulun’nca 31/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI


 

 

31/12/2002 Tarihli ve 2002/5125 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


Madde 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 17 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 17- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi personele, birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerine ilişkin olarak 2002 yılında, fatura düzenlenmiş olmakla birlikte henüz tahsil edilmemiş hizmet bedelleri ile hizmet verilmiş olmasına rağmen henüz fatura düzenlenmemiş hizmet bedellerinin toplamı üzerinden % 20 indirimli tarife uygulanır"

Madde 2- Bu Karar 19/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Güncelleme Tarihi 11/05/2009