ANA SAYFA

Görevlendirmeler Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 03/10/2011

Tarihi:12.06.2002  Sayısı:96844

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.100.PER.01.0000/96844
Tarih : 12.06.2002
Konu : Görevlendirmeler

.............................VALİLİĞİNE
GENELGE
2002/1

 

 

İLGİ: a)17.08.2001 tarih ve 101821 sayılı Genelge,
b)28.11.2001 tarih ve 151220 sayılı Genelge,

 

Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan yeterli sayı ve nitelikteki insan gücünün ülkemizin her yöresinde ve kurum ve kuruluşunda eşit ve dengeli bir şekilde istihdamı, mevcut personel araç gereç ve her türlü kaynağın tahsis edildiği amaçlar doğrultusunda yerinde ve doğru bir şekilde kullanılması ve personel özlük işlemlerine ilişkin bazı yetkilerin illere devri ile ilgili ilgi (a) ve ilgi (b) genelgelerimiz gönderilmiştir.

Ancak aradan geçen zaman içerisinde sözkonusu genelge hükümlerine gerektiği gibi uyulmadığı ve bu nedenle zaman zaman hizmetlerde aksamalar olduğu gözlenmektedir. İldeki sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi, kamu otoritesinin zaafa uğratılmaması, kamu kaynaklarının israfa neden olamayacak şekilde ve rantabl olarak kullanılması amacıyla;

1. İlgi (a) genelgede belirtildiği üzere; iliniz sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin acil ve zorunlu durumlar dışında başka kurum ve kuruluşlara görevlendirilmemesi, yapılmış olan görevlendirmelerin iptali ile personelin asli görev yerlerine iadesi,

2.Bürokratik işlemlerin ve kırtasiyeciliğin azaltılarak hizmetin daha kısa sürede ve yerinden sunulması, amacıyla yapılan "Yetki Devrine" ilişkin açıklamaları içeren ilgi (b) genelgemizde de vurgulandığı üzere, il içi nakillerde standart kadro kriterlerine uyulması ve ilinizde Bakanlığımıza bağlı olup, standart kadro kriterlerinin üstünde sağlık personeli istihdam eden sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin, personel eksiği bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılması, ve neticeden 31 Temmuz 2002 tarihine kadar Bakanlığımıza bilgi verilmesi,
Tekide mahal vermeden yukarıda belirtilen hususlarda gereken hassasiyetin gösterilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Sefer AYCAN
Bakan a.
Müsteşar