ANA SAYFA

Atama ve Nakil Yönetmeliği Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 03/10/2011

Tarihi:12.06.2002  Sayısı:96843 

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.100.PER.01.0000/96843
Tarih : 12.06.2002
Konu : Atama ve Nakil Yönetmeliği

.............................VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2002/2

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık personelinin tayin ve nakilleri 16.11.1996 tarih ve 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ancak, bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde hizmet gerekleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda bazı değişiklik yapılmış olup, 4.5.2002 tarih ve 24745 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik değişikleri ile;

1.Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki alt bölgelere atanmalarda aranan (2) yıllık süre (1) yıla indirilmiş,

2. Yine aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesin ikinci fıkrasında yer alan nakil dönemleri Mayıs ve Eylül olarak değiştirilmiş,

3. Aynı Yönetmeliğin öğrenim durumundan nakilleri düzenleyen 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi, "Yurt içinde dört veya daha fazla süreli herhangi bir yüksek öğrenime veya mesleği ile ilgili herhangi bir yüksekokula devam etme hakkı kazanan personel, münhal kadro bulunması ve bu durumu belgelendirmeleri halinde öğretim kurumunun bulunduğu yere tayin edilebilirler." şeklinde değiştirilmiş,

4. Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi, "Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerle, herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin, veya çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye maruz kalması ve bu durumların il sağlık ve güvenlik teşkilatı ile hadise ile ilgili diğer resmi makamlarca verilmiş somut hadiseleri tevsik eden belgelerle müştereken doğrulanması ile nakil işleminin mağduriyet veya tehlikeyi önleyeceğine veya azaltacağına kanaat getirilmesi hallerinde nakil işlemleri herhangi bir başka şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir." şeklinde değiştirilmiş,

5. Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, müracaatların Mayıs dönemi atamaları için o yılın Ocak ayının başından Mart ayının sonuna kadar, Eylül dönemi atamaları için ise, 15 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında yapılması öngörülmüş,

6. Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle Değerlendirme Kurulunun, her yılın Mayıs ve Eylül aylarında toplanması öngörülmüştür.

Bilgilerinizi ve ilinizde görev yapan tüm personele genelgenin tebliği ile Atama ve Nakil Yönetmeliğine (hizmet süresi ve dönemlere) uymayan tayin ve nakil taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

Doç. Dr. Sefer AYCAN
Bakan a.
Müsteşar