Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,”

             “d) Genel Müdür: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Genel Müdür, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürleri veya yardımcılarından birisi,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Kurucu vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin aslı görülerek Genel Müdürlükçe onaylı örneği; gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

 


İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi 20/10/2016