ANA SAYFA

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü

GÜNCELLENME TARİHİ : 22/05/2015

Soru:

    
İl Sağlık Müdürlüklerinin yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap:

 • İl Sağlık Müdürleri ilde Bakanın temsilcisi, Valinin sağlık danışmanıdır. Bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarınca sunulan hizmetlerin Bakanlık politikalarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini gözetir ve denetler.
 • Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı arasında hizmetin bütünlüğünü sağlamak amacıyla koordinasyonu sağlar.
 • Özel sağlık kuruluşlarının Bakanlık politikalarına ve düzenlemelerine uyumunu denetler.
 • Tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, gerektiğinde yaptırım uygular.
 • Afet ve acil durumlarda, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini doğrudan yürütür. İldeki bütün sağlık teşkilatının Vali adına yönetimini üstlenir.
 • Bu haliyle İl Sağlık Müdürleri, Bakanlık merkezine paralel bir şekilde sistemin gözetim ve denetiminde yetkilidir. Sağlık hizmetlerinin daha verimli, etkili, etkin ve hakkaniyetli yürütülmesi açısından önemli bir role sahiptir.
 • Sağlık istatistiklerini toplar.
 • Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili program (hasta hakları birimlerinin yönetimi, hasta memnuniyet anketleri, hakemlik, evde sağlık hizmetleri vb.) ve faaliyetleri yürütür.
 • Aile hekimliği de olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin gözetim ve denetimini yapar.

Soru:

İl Sağlık Müdürlerinin görevlendirmeleri tamamlandı mı?

Cevap:

 • Evet, tamamlandı.

Soru:

    İlçe Sağlık Müdürlüklerinin yetki, görevleri ve yapısı ne olacak?

Cevap:

 • İlçe Sağlık Müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli yaptırımları uygular.
 • Nüfusu 25.000 ve üzeri olan ilçelere (büyükşehir olmayan illerin merkez ilçeleri hariç) İlçe Sağlık Müdürlüğü birimi kurulur.
 • Nüfusu 25.000 ile 50.000 olan ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür.
 • Nüfusu 50.000 ile 100.000 olan ilçelerde gerekli durumlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi de yürütebilir.
 • Nüfusu 25.000'in altında olan ilçelerde Sağlık Grup Başkanı bulunur. Sağlık Grup Başkanlığı ile Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür.