ANA SAYFA

Sağlık sektörünün yeniden yapılandırılmasına destek projesi Saha araştırmaları bireysel danışmanlık hizmet alımı

GÜNCELLENME TARİHİ : 16/12/2013

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ

SAHA ARAŞTIRMALARI BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

 

İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

Proje Referans No:  A.4.4.1/SAGEM/44

İhale Referans No: SSYYDP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/34 – Saha Araştırmaları Asistanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 04.12.2013

Son Başvuru Tarih ve Saati: 19.12.2013 - 18.00

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin devamı niteliğinde olan Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi (SSYYDP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü; T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından:

 1. Sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 2. Araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını sağlamak,
 3. Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması, ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşılması, uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayımlanan istatistiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, sağlık istatistikleri ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,
  1. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
  2. Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak,
  3. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek

 

amacıyla kullanılacaktır.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) bu kapsamda sağlık hizmetlerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi konusunda bir dizi faaliyet yürütmektedir. Bu çalışmalar, tarafından Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi (SSYYDP) çerçevesinde, Bakanlığımızın yürütmüş olduğu faaliyetlere yönelik olarak belirlenecek önemli ve öncelikli konuların araştırılmasını, detaylı analizlerini, sonuçların raporlanmasını ve yayınlanmasını kapsayacaktır. Yürütülecek çalışmalar ile politika yapıcılara stratejik kararlar için bilimsel analiz ve raporlar sunulması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, SAGEM’ in yürütmekte olduğu çalışma ve saha araştırmalarında bilimsel destek sağlanması, hem de ilgili konularda kurumda kapasite oluşturulması amacıyla proje kapsamında tam gün çalışma esasıyla bir saha araştırmaları danışmanı istihdam edilmesi düşünülmektedir.

Bireysel danışmanlık hizmetinin Ocak 2014 içinde başlatılması planlanmaktadır. Hizmet süresi 12 aydır. Bu süre danışmanın performansına, Kurumun ihtiyacına ve finans kaynağının durumuna göre uzatılabilecektir.

Beklenen hizmetler:

Danışman kurumun ilgili personelleri ile yakın işbirliği içinde aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır:

 1. Danışman çalışma konusuyla ilgili her türlü araştırma faaliyetlerinin planlama, uygulama ve analiz yapma aşamalarında gerekli bilimsel ve teknik desteği sağlayacaktır.
 2. Danışman SAGEM tarafından yürütülen çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında görev alacaktır.
 3. Danışman SAGEM’ in yapmayı planladığı tüm çalışmalarda ve eğitimlerde alanı ile ilgili konularda Kuruma bilimsel destek sağlayacaktır. Yapılan araştırmalarla ilgili yayın ve sunum aşamasında gerekli desteği sağlayacaktır.
 4. Hizmet kapsamında belirtilen tüm konularda SAGEM de kapasite geliştirmesine katkı sağlayacaktır

Aranan Nitelikler

 1. Tercihen istatistik veya sağlık ile ilgili bir bölümden veya tıp fakültesinden olmak üzere,  üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren programlarından mezun olmak.
 2. İstatistik veya biyoistatistik alanında yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir.
 3. Ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerde görev yapmış ve hem ulusal hem de uluslararası dergilerde akademik yayın yapmış olmak tercih nedenidir.
 4. Kendi alanıyla bağlantılı, kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında araştırma, planlama, veri analizi, danışmanlık hizmetlerinde, izleme ve değerlendirme ve raporlama çalışmalarında ve eğitimlerde en az iki yıl deneyimli olmak
 5. ScienceDirect, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek,
 6. Bilgisayarda ofis programlarını (word, excel, powerpoint vb.) ve istatistiksel paket programlarını (STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab, WinQSb vb.) ileri düzeyde kullanıyor olmak
 7. İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak [Son beş yıl içinde yabancı dil sınavlarından en az şu derecelerden birini almış olmak: KPDS/ÜDS: 70; TOEFL PBT 460-461, TOEFL CBT: 140-142; TOEFL IBT: 60; IELTS: 5,50, TOEIC: 750-754 veya İngilizce düzeyini kanıtlayabilecek benzeri bir belgeye veya bu niteliğini İdare nezdinde kanıtlayabilecek deneyime sahip olmak.]

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Referans Kodunu: SSYYDP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/34 - Saha Araştırmaları Asistanı içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 19.12.2013 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Sadece kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

İlgilenen danışmanlar, resmi tatil günleri hariç yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

06430 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312-585 68 00

Faks: +90 312– 585 69 27

E-mail: sagem.satinalma@saglik.gov.tr

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 312 585 68 34

Tel: +90 312 585 69 17