ANA SAYFA

Uzun süreli tam zamanlı Sağlık sistemi ve politikaları değerlendirme danışmanı istihdamı

GÜNCELLENME TARİHİ : 06/08/2013

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ 

KAPSAMINDA

 

UZUN SÜRELİ TAM ZAMANLI

SAĞLIK SİSTEMİ VE POLİTİKALARI DEĞERLENDİRME

 DANIŞMANI İSTİHDAMI

İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi 

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

Proje Referans No:  A.4.4.1/SAGEM/56

İhale Referans No: SSYYDP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/31–

Sağlık Sistemi ve Politikaları Değerlendirme Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 05.08.2013

Son Başvuru Tarih ve Saati: 26.08.201318.00

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesinin (SSYYDP) [eski ismi Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP)] uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından Proje kapsamındaki belirli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, sağlık sistemini değerlendirmek ve yeni sağlık politikaları geliştirmek için çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, sağlık sistemindeki başarıların ve diğer gelişmelerin izlenmesine yardım etmekte, devam eden sağlık alanında yapılacak değişikliklere yön vererek, sistemde toplanan sağlık verilerinin etkili kullanımını sağlamakta, sağlık sistemindeki tüm aktörler arasında bilgi birikimi ve kapasite oluşumunu artırmaktadır. Ayrıca, uygulanan politikaların, toplumun farklı kesimlerine farklı zaman dilimlerinde yaptığı etkinin izlenmesi ve değerlendirilmesi bu politikaları doğrulamak ya da reddetmek için bir kanıt olmaktadır. 

Bu çerçevede, sağlık sistemi ve politikalarını değerlendiren bu çalışmaların belli aralıklarla tekrar edilmesi var olan kısıtlı kaynaklarla en iyi hizmetin sağlanabilmesi için karar vericilere önemli bilgiler sağlayacaktır. Bunun yanı sıra sistemle ilgili çıktıların sunulması, ulusal ve uluslararası literatüre de katkı sağlayacaktır.

Sağlık sistemi ve politikalarını değerlendirme çalışmalarında belirlenen göstergelerin değerlendirilmesinde ve izlenmesinde SAGEM’ e destek ve katkı sağlamak amacıyla Sağlık Sistemi ve Politikalarını Değerlendirme Danışmanı İstihdam edilmesi planlanmaktar.

Bireysel danışmanlık hizmetinin Ağustos 2013 içinde başlatılması planlanmaktadır. İlk sözleşme 31 Aralık 2013 tarihine kadar olup, sözleşme süresi danışmanın performansına, Kurumun ihtiyacına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince uzatılabilecektir.


Beklenen hizmetler:

Danışman kurumun ilgili personeli ile yakın işbirliği içinde aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır:

 

 1. SAGEM’ in sağlık sistem ve politikalarının değerlendirilmesi kapsamında yapmayı planladığı tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, bilimsel yayınlarda ve eğitimlerde, belirlenen göstergelere göre her türlü araştırmanın dizayn edilmesi, verilerinin analiz edilmesi ve Türkçe ve İngilizce olarak sonuçlarının raporlanması aşamalarında Kuruma gerekli desteği sağlamak,
 2. SAGEM’ in yapmayı planladığı diğer tüm izleme ve değerlendirme çalışmalarında, bilimsel yayınlarda ve eğitimlerde konusu ile ilgili konularda Kuruma gerekli desteği sağlamak, gerektiğinde çalışmaların ve araştırmaların analizlerini yapmak, sonuçlarını yorumlamak ve raporlarını hazırlamak,
 3. Yapılan çalışmalarda hem ulusal hem de uluslararası talepleri de göz önüne alarak, rapor ve makale olarak yazılması ve yayınlanması aşamalarında gerekli desteği sağlamak,
 4. SAGEM tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalarda verilerin toplanması, bilgisayar ortamına girilmesi, ayıklanması ve uygun ileri analizlerin yapılmasında bilfiil görev almak,
 5. Sağlık sistemi ve politikalarının değerlendirilmesi konusunda yürütülen ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda gerekli koordinasyon işlerinin ve resmi yazışmaların yürütülmesinde teknik destek sağlamak,
 6. SAGEM tarafından belirlenecek iş tanımında belirtilen konularla ilgili diğer işleri yapmak, teknik destek vermek,
 7. Gerektiğinde konusu ile ilgili alanda Kurum personeline eğitim vermek.

 

Aranılan nitelikler:

 • Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren istatistik programlarından mezun olmak
 • Tercihen istatistik veya biyoistatistik alanlarından birinde yüksek lisans ve/veya doktora düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Son 5 yıl içinde yabancı dil sınavlarından şu puanlardan birini almış olmak: KPDS/ÜDS/YDS: 65; TOEFL PBT 460-461, TOEFL CBT: 140-142; TOEFL IBT: 60; IELTS: 5,50, TOEIC: 750-754 veya İngilizce düzeyini kanıtlayabilecek benzeri bir belgeye veya bu niteliğini İdare nezdinde kanıtlayabilecek deneyime sahip olmak.
 • MS Ofis programlarını, istatistiksel paket programlarını ileri düzeyde kullanıyor olmak (örn. STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab, WinQSb vb.)
 • ScienceDirect, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek,
 • Tercihen istatistiki analizler konusunda iş deneyimine sahip olmak.
 • Tercihen ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerde görev yapmış ve ulusal ve uluslararası dergilerde akademik yayın yapmış olmak.


 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Referans Kodunu - SSYYDP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/31 - Sağlık Sistemi ve Politikaları Değerlendirme Danışmanı - içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 26.08.2013 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

İlgilenen danışmanlar, yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

1. Kat Satınalma Birimi Oda No: 101

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara

Tel: 0312-585 68 00  - Faks: 0312-585 69 27

E-mail: sagem.satinalma@saglik.gov.tr

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 (312) 585 68 34 - 585 69 17